Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng

  • 875 lượt xem

  • 35 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 6:

Xem hình vẽ và trả lời các câu hỏi sau:

a) Đường thẳng a có đi qua mút của đoạn thẳng nào không?

b) Đường thẳng a cắt những đoạn thẳng nào?

c) Đường thẳng a không cắt đoạn thẳng nào?

Xem đáp án »

a) Đường thẳng a không đi qua mút của đoạn thẳng nào;

b) Đường thẳng a cắt những đoạn thẳng AB và AC;

c) Đường thẳng a không cắt đoạn thẳng BC.


Câu 7:

Cho 2 đường thẳng u và v cắt nhau tại I. Lấy các điểm A, B, C, D trên đường thẳng u sao cho:

+ I nằm giữa A và B

+ C nằm giữa I và B

+ A nằm giữa I và D

Hỏi đường thẳng v có cắt các đoạn thẳng AB, AD, BC không?

Xem đáp án »

+ Đường thẳng v cắt u tại I mà I nằm giữa A và B nên  I thuộc đoạn  thẳng AB, do đó v cắt đoạn thẳng AB tại I;

+ A nằm giữa I và D nên I không nằm giữa A và D nghĩa là I không thuộc đoạn thẳng AD đo đó v không cắt đoạn thẳng AD.

+ Tương tự ta có đó v không cắt đoạn thẳng BC.


Câu 8:

Một học sinh đã vẽ được hình của một bài tập như sau:

         

Em hãy viết đầu đề của bài tập đó.

Xem đáp án »

Cho ba điểm  A, B, C không thẳng hàng. Vẽ các đoạn thẳng AB, AC, BC. Vẽ đường thẳng a cắt  AC và BC lần lượt tại D và E


Câu 9:

Em hãy viết đầu đề của bài tập có hình vẽ như sau:

Xem đáp án »

Cho ba điểm không thẳng hàng O, A, B. Vẽ hai tia OA, OB sau đó vẽ tia Ot cắt đoạn thẳng AB tại K


Câu 11:

a) Cho 5 điểm A, B, C, D, E trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng nhận hai trong 5 điểm trên làm mút?

b) Cho n điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng. Hỏi có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng nhận hai trong n điểm trên làm mút?

Xem đáp án »

a) Từ 1 điểm nối với 4 điểm còn lại ta được 4 đoạn thẳng, Từ 5 điểm A, B, C, D, E nối với các điểm còn lại ta được 5.4 đoạn thẳng. Nhưng trong đó mỗi đoạn thẳng được tính 2 lần nên thực tế chỉ có 5.4 :2 = 10 đoạn thẳng. Vậy có tất cả 10 đoạn thẳng nhận hai trong 5 điểm trên làm mút.

b) Từ  1 điểm nối với n -1  điểm còn lại ta được n - 1 đoạn thẳng, Từ  n điểm nối với các điểm còn lại ta được n.(n -1) đoạn thẳng. Nhưng ttrong đó mỗi đoạn thẳng được tính 2 lần nên thực tế chỉ có n(n – 1) : 2  đoạn thẳng. Vậy cho n điểm trong đó không có 3 điểm nào thẳng hàng, có tất cả n(n - 1) : 2 đoạn thẳng nhận hai trong n điểm trên làm mút.


Câu 12:

Cho hai tập hợp điểm:

- Tập hợp E có n điểm A1,A2,A3,...,An;

- Tập hợp F có m điểm B1,B2,B3,...,Bm;

Có tất cả bao nhiêu đoạn thẳng có 1 đầu thuộc E và đầu kia thuộc F?

Xem đáp án »

Nối A1E với m điểm  B1,B2,B3,...,BmF ta có m đoạn thẳng A1B1,A1B2,A1B3,...,A1Bm. Lần lượt nối A1,A2,A3,...,AnE với m điểm B1,B2,B3,...,BmF ta có số đoạn thẳng có một đầu thuộc E và một đầu thuộc F là m.n đoạn thẳng.


Câu 13:

Trong một hội nghị gồm có 50 đại biểu tới dự, các đại biểu đều bắt tay nhau. Hỏi có tất cả bao nhiêu các bắt tay?

Xem đáp án »

Cứ mỗi đại biểu trong hội nghị bắt tay với 49 đại biểu còn lại sẽ có 49 cái bắt tay nên 50 đại biểu bắt tay với các đại biểu còn lại sẽ có 50. 49 cái bắt tay, nhưng mỗi cái bắt tay đã được tính 2 lần nên thực tế có 50.49 :2 = 1225 cái bắt tay.


Câu 23:

a) Đoạn thẳng HK là hình gồm…………….

b) Vẽ đoạn thẳng HK

Xem đáp án »

a) Đoạn thẳng HK là hình gồm điểm H, điểm K và tất cả các điểm nằm giữa H và K

b)Câu 30:

Cho hình vẽ sau:

Hãy viết đề bài của bài tập có hình vẽ trên.

Xem đáp án »

Vẽ đường thẳng đi qua ba điểm A, B, C thẳng hàng trong đó B nằm giữa A và C. Lấy điểm D nằm ngoài đường thẳng đó. Vẽ các đoạn thẳng DA và DC. Vẽ tia BE cắt đoạn thẳng DC tại E. Lấy điểm M nằm khác phía với điểm B bờ là đoạn thẳng AD, vẽ đường thẳng BM cắt đoạn thẳng AD tại E.


Câu 31:

Cho 4 điểm, nối 2 điểm ta được một đoạn thẳng. Hỏi được tất cả bao nhiêu đoạn thẳng?

Xem đáp án »

Qua hai điểm luôn vẽ được một đoạn thẳng nên cứ mỗi điểm trong 4 điểm đã cho tạo được với 3 điểm còn lại 3 đoạn thẳng.

Từ 4 điểm đã cho có 4.3 đoạn thẳng nhưng mỗi đoạn thẳng được tính hai lần

Vậy số đoạn được tạo nên bởi 4 điểm đã cho là: 4.3:2 = 6 đoạn thẳng


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận