Dạng 1: Viết tập, tập hợp con và sử dụng các kí hiệu ∈,∉,⊂

  • 1736 lượt xem

  • 17 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 5 nhưng nhỏ hơn 10 bằng hai cách

Xem đáp án »

Cách liệt kê các phần tử: A = {6;7;8;9}

Cách chỉ ra tính chất đặc trưng: A = {xN|5<x<10}


Câu 4:

Xem hình bên rồi cho biết cách viết nào đúng, cách viết nào sai?

a, P = { bút, tẩy}

b, Q =  {sách, vở}

c, Q =  {sách, vở, bút, tẩy}

d, Q = {sách, vở, bút, tẩy, kính}

Xem đáp án »

a, Đúng, vì tập hợp P chỉ có hai phần tử là bút và tẩy.

b, Sai, vì còn thiếu hai phần tử của tập hợp P

c, Đúng, vì tập hợp Q có bốn phần tử là sách, vở, bút, tẩy

d, Sai, vì “kính” không phải phần tử của tập hợp Q


Câu 8:

Cho các tập hợp : A = {1;2;3}; B = {2;3;4;5}; M = {1;2;3;4;5}

a, Các tập hợp A và B có phải là tập hợp con của tập hợp M không?

b, Tập hợp A có phải là tập hợp con của tập hợp B không?

Xem đáp án »

a, Các phần tử của tập hợp A đều là phần tử của tập hợp M nên AM. Các phần tử của tập hợp B đều là phần tử của tập hợp M nên BM

b, Ta có 1A nhưng 1B nên tập hợp A không phải là tập hợp con của tập hợp B


Câu 10:

Tìm x¥, biết:

a, x<9

b, 20≤x≤25

c, 2≤x<5

Xem đáp án »

a, Vì x<9 và x¥ nên x{0;1;2;4;5;6;7;8}

b, Vì 20≤x≤25 và x¥ nên x{20;21;22;23;24;25}

c, Vì 2≤x<5 và x¥ nên x{2;3;4}


Câu 11:

Viết các tập hợp sau rồi tìm số phân tử của mỗi tập hợp đó:

a,Tập hợp A các số tự nhiên x mà 8: x = 2;

b, Tập hợp B các số tự nhiên x mà x + 3 < 5;

c, Tập hợp C các số tự nhiên x mà x – 2 = x + 2;

d, Tập hợp D các số tự nhiên x mà x : 2 = x : 4;

e, Tập hợp E các số tự nhiên x mà x + 0 = x.

Xem đáp án »

a, Ta có 8 : x = 2 ó x = 8 : 2 ó x = 4. Vậy tập hợp A cần tìm là A ={4} .

Số phần tử của tập hợp A là 1 phần tử

b, Ta có x + 3 < 5 ó x < 2, mà x¥ nên x = 0 hoặc x = 1

Tập hợp B các số tự nhiên cần tìm là B ={0; 1}.

Số phần tử của tập hợp B là 2 phần tử

c, Ta có x – 2 = x + 2 ó 0.x = 4 ó x = Tập hợp C = 

Số phần tử của tập hợp C là không có phần tử

d, Ta có x : 2 = x : 4 ó x = 0. Tập hợp D = {0}

Số phần tử của tập hợp D là 1 phần tử.

e, Ta có:  x + 0 = x ó x = x  (luôn đúng với mọi x¥ )

Tập hợp E = {0;1;2;3;….}

Số phần tử của tập hợp E là vô số phần tử.


Câu 12:

Cho tập hợp A = {5;6;7}.Viết tất cả các tập hợp con của tập hợp A

Xem đáp án »

Các tập hợp con của tập hợp A là : ;{5};{6};{7};{5;6};{5;7};{6;7};{5;6;7}


Câu 13:

Cho tập hợp A = {a, b, c}. Hỏi tập hợp A có tất cả bao nhiêu tập hợp con?

Xem đáp án »

Tập hợp con của A không có phần tử nào là: 

Các tập hợp con của A có một phần tử là: {a}, {b}, {c}

Cấc tập hợp con của A có hai phần tử: {a, b}, {b, c}, {c, a}

Tập hợp con của A có ba phần tử là: {a, b, c}

Vậy A có tất cả tám tập hợp con.


Câu 14:

Cho hai tập hợp A = {1; 2; 4; 5; 7; 9} và B = {2; 3; 5; 6; 7}

a, Viết tập hợp C gồm các phần tử thuộc tập hợp A mà không thuộc tập hợp B

b, Viết tập hợp D gồm các phần tử thuộc tập hợp B mà không thuộc tập hợp A

c, Viết tập hợp E gồm các phần tử thuộc cả hai tập hợp A và B

d, Viết tập hợp E gồm các phần tử thuộc cả hai tập hợp A và B

Xem đáp án »

a) Ta thấy phần tử 1A mà 1B, do đó 1C. Tương tự, ta cũng có: 4; 9C

Vậy C = {1; 4; 9}

b) Làm tương tự câu a), ta có: D = {3; 6}

c) Ta thấy phần tử 2 vừa thuộc A, vừa thuộc B nên 2E. Tương tự, ta có: 5; 7E.

Vậy E = {2; 5; 7}.

d) Ta thấy phần tử 1A nên 1G; 3B nên 3G; …

Vậy G = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9}


Câu 15:

Cho các tập hợp : A = {10;12;14;16;18;20;22}; B = {x¥|11≤x≤19}  

Hãy viết tập hợp M các số chẵn có nhiều phần tử nhất sao cho MA và MB

Xem đáp án »

Ta có A = {10;12;14;16;18;20;22}; B = {11;12;13;…;18;19}

Tập hợp M vừa là tập hợp con của A vừa là tập hợp con của B nên các phần tử của M là các phần tử chung của A và B .

Do đó M = {12;14;16;18}


Câu 16:

a) Tập hợp A các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị 2 đơn vị

b) Tập hợp b các số tự nhiên có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng 3.

Xem đáp án »

a, Tập hợp A các số tự nhiên có hai chữ số, trong đó chữ số hàng chục lớn hơn chữ số hàng đơn vị là 2.

A = {20;31;42;53;64;75;86;97}

b, Tập hợp B các số tự nhiên có ba chữ số mà tổng các chữ số bằng 3. B = {102;120;111;201;210}


Câu 17:

Cho các tập hợp: A = {1;2;3;4}, B = {3;4;5}

a, Viết các tập hợp vừa là tập hợp con của A, vừa là tập hợp con của B

b, Viết các tập hợp con của A mà mọi phần tử của nó đều là số chẵn

Xem đáp án »

a, Các tập hợp vừa là tập hợp con của A, vừa là tập hợp con của B là: ; {3;4}; {3}; {4}

b, tập hợp con của A mà mọi phần tử của nó đều là số chẵn: {2;4}; {2}; {4} 


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận