Giải toán 6 bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?

  • 6696 lượt xem

  • 8 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 2:

Gọi N là một điểm của đoạn thẳng IK. Biết IN = 3cm, NK = 6cm. Tính độ dài đoạn thẳng IK.

Xem đáp án »

Vẽ hình: do IN, NK khác 0 nên N không trùng với I, K. (với những bài toán cho độ dài IN = 0 thì chắc chắn là N trùng với I)

Giải bài 46 trang 121 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Vì N là một điểm của đoạn thẳng IK nên N nằm giữa hai điểm I và K. Suy ra: IN + NK = IK.

Do đó, IK = 3 + 6 = 9 (cm)

Vậy độ dài đoạn thẳng IK là 9 cm.


Câu 3:

Gọi M là một điểm của đoạn thẳng EF. Biết EM = 4cm, EF = 8cm. So sánh hai đoạn thẳng EM và MF.

Xem đáp án »

Vẽ hình: vì độ dài EM khác 0 và nhỏ hơn 8 cm nên M không trùng với hai đầu mút của đoạn thẳng EF (hay M nằm giữa E, F).

Giải bài 47 trang 121 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

- Vì M nằm giữa E, F nên: EM + MF = EF

Suy ra: MF = EF - EM = 8 - 4 = 4 cm

Vì 4 = 4 nên EM = MF hay hai đoạn thẳng EM và MF có độ dài bằng nhau.


Câu 4:

Em Hà có sợi dây dài 1,25m, em dùng dây đó đo chiều rộng của lớp học. Sau bốn lần căng dây đo liên tiếp thì khoảng cách giữa đầu dây và mép tường còn lại bằng 1/5 độ dài sợi dây. Hỏi chiều rộng lớp học?

Xem đáp án »

Ta minh họa chiều rộng lớp học là đoạn thẳng AB. Gọi sợi dây bạn Hà mang đo là đoạn thẳng có độ dài là CD = 1,25m.

Bài 48 trang 121 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải Toán lớp 6

Theo đề bài, sau 4 lần căng dây đo liên tiếp thì khoảng cách giữa đầu dây và mép tường còn lại bằng 1/5 độ dài sợi dây, do đó chiều rộng lớp học sẽ là:

Bài 48 trang 121 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải Toán lớp 6

Vậy chiều rộng lớp học là 5,25 m.


Câu 5:

Gọi M và N là hai điểm nằm giữa hai mút của đoạn thẳng AB. Biết rằng AN = BM. So sánh AM và BN. Xét cả hai trường hợp (h.52)

 

Xem đáp án »

Chúng ta sẽ giải bài toán theo hai trường hợp như trong hình:

Trường hợp a)

Giải bài 49 trang 121 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Vì M nằm giữa hai điểm A và N nên AN = AM + MN

Vì N nằm giữa hai điểm B và M nên BM = BN + MN

Theo đề bài: AN = BM nên AM + MN = BN + MN ⇒ AM = BN

(áp dụng tính chất: a + b = c + b ⇒ a = c)

Trường hợp b)

Giải bài 49 trang 121 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Vì N nằm giữa hai điểm A và M nên AN + MN = AM ⇒ AN = AM - MN

Vì M nằm giữa hai điểm B và N nên BM + MN = BN ⇒ BM = BN - MN

Theo đề bài: AN = BM nên AN - MN = BN - MN ⇒ AM = BN

(áp dụng tính chất: a - b = c - b ⇒ a = c)

 

Tóm lại: trong cả hai trường hợp thì hai đoạn thẳng AM và BN có độ dài bằng nhau


Câu 6:

Cho ba điểm V, A, T thẳng hàng. Điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nếu:

TV + VA = TA

Xem đáp án »

Giải bài 50 trang 121 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Nếu TV + VA = TA thì điểm V nằm giữa hai điểm T và A. (áp dụng phần Nhận xét trang 120 SGK Toán 6 tập 1)


Câu 7:

Trên một đường thẳng hãy vẽ ba điểm V, A, T sao cho TA = 1cm, VA = 2cm, VT = 3cm. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Xem đáp án »

Ta có: VT = TA + VA (vì 3cm = 1cm + 2cm) nên điểm A nằm giữa V và T.

Ta vẽ như sau :

- Trên đường thẳng lấy điểm A bất kì.

- Lấy điểm T trên đường thẳng sao cho đo AT = 1cm.

- Trên nửa đường thẳng còn lại khác phía với T, lấy điểm V sao cho AV = 2cm.

- Khi đó VT = TA + AV = 3cm.

Giải bài 51 trang 122 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

 


Câu 8:

Đố: Quan sát hình 53 và cho biết nhận xét sau đúng hay sai:

Đi từ A đến B thì đi theo đoạn thẳng là ngắn nhất.

Giải bài 52 trang 122 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 53

Xem đáp án »

Quan sát thấy đoạn thẳng AB ngắn hơn đoạn cong từ A đến B và cũng ngắn hơn đoạn gấp khúc từ A đến B.

Do đó đi từ A đến B đi theo đoạn thẳng là ngắn nhất.


Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận