Bài 2: Tập hợp các số nguyên

  • 9063 lượt xem

  • 10 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Đọc các số biểu thị các điểm C, D, E trong hình 38.

Giải bài tập Toán 6 | Giải toán lớp 6

Xem đáp án »

- Số biểu thị điểm C là số +4

- Số biểu thị điểm D là số -1

- Số biểu thị điểm E là số -4


Câu 4:

Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không?

Giải bài 6 trang 70 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Xem đáp án »

– 4 ∈ N : âm bốn thuộc tập hợp số tự nhiên. → Sai vì – 4 là số nguyên âm.

4 ∈ N : bốn thuộc tập hợp số tự nhiên. → Đúng.

0 ∈ Z : 0 thuộc tập hợp số nguyên. → Đúng.

5 ∈ N : 5 thuộc tập hợp số tự nhiên → Đúng

–1 ∈ N : âm 1 thuộc tập hợp số tự nhiên → Sai.

1 ∈ N : 1 thuộc tập hợp số tự nhiên → Đúng.


Câu 5:

Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là +3143 m và độ cao đáy của vịnh Cam Ranh là -30m thì dấu "+" và dấu "-" biểu thị điều gì?

Xem đáp án »

Trong trường hợp này, dấu “–“ biểu thị độ cao dưới mực nước biển; dấu “+” biểu thị độ cao trên mực nước biển.

+3143 biểu thị đỉnh núi Phan –xi – păng cao hơn mực nước biển 3143m.

–30m biểu thị đáy của vịnh Cam Ranh thấp hơn mực nước biển 30m.


Câu 6:

Điền đầy đủ câu sau: Nếu -5oC biểu diễn 5 độ dưới 0oC thì +5oC biểu diễn ....

Xem đáp án »

Nếu –5ºC biểu diễn 5 độ dưới 0ºC thì +5ºC biểu diễn 5 độ trên 0ºC


Câu 7:

Điền đầy đủ câu sau: Nếu -65 m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65 m dưới mực nước biển thì +3143 m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng ) là ....

Xem đáp án »

Nếu –65m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65m dưới mực nước biển thì +3143m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan – xi – păng) là 3143m trên mặt nước biển.


Câu 8:

Điền đầy đủ câu sau: Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng, thì 20000 đồng biểu diễn ....

Xem đáp án »

Nếu –10 000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10 000 đồng , thì 20 000 đồng biểu diễn số tiền có 20 000 đồng.


Câu 9:

Tìm số đối của +2, 5, -6, -1, -18.

Xem đáp án »

Số đối của +2 là –2.

Số đối của 5 là –5.

Số đối của –6 là 6.

Số đối của –1 là 1.

Số đối của –18 là 18.


Câu 10:

Trên hình 40 điểm A cách điểm mốc M về phía Tây 3km, ta quy ước "Điểm A được biểu thị là -3km". Tìm số biểu diễn các điểm B,C.

Giải bài 10 trang 71 SGK Toán 6 Tập 1 | Giải toán lớp 6

Hình 40

Xem đáp án »

Điểm A cách điểm M 3 đoạn thẳng.

Điểm A cách mốc M 3km về phía Tây nên mỗi đoạn thẳng biểu thị khoảng cách 1km, chiều về phía Tây là chiều âm và chiều về phía Đông là chiều dương.

Điểm C cách mốc M 1 đoạn thẳng về phía Tây nên điểm C biểu thị –1km.

Điểm B cách mốc M 2 đoạn thẳng về phía Đông nên điểm B biểu thị +2km.


Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận