Luyện tập trang 95

  • 8037 lượt xem

  • 9 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Giải thích vì sao (-1)3 = -1. Có còn số nguyên nào khác mà lập phương của nó cũng bằng chính nó?

Xem đáp án »

Áp dụng: an = a . a . a ... a . a (Tích của n thừa số a)

+) Vì (-1)3 = (-1) . (-1) . (-1) = [(-1) . (-1)] . (-1) = 1 . (-1) = -1 suy ra (-1)3 = -1

+) Ngoài ra, ta còn có 1 và 0 cũng là số nguyên mà lập phương của nó cũng bằng chính nó

13 = 1 . 1 . 1 = 1; 03 = 0 . 0 . 0 = 0


Câu 2:

Tính: 237.(-26) + 26.137

Xem đáp án »

237. (–26) + 26 .137

= – 237 . 26 + 26 . 137

= 26 . (–237 + 137)

= 26 . (–100) = –2600


Câu 3:

Tính: 63.(-25) + 25.(-23)

Xem đáp án »

63 . (–25) + 25 . (–23)

= – 63 . 25 + 25 . (–23)

= 25. [–63 + (–23)]

= 25. (–86) = – (25.86) = –2150


Câu 4:

So sánh: (-16).1253.(-8).(-4).(-3) với 0

Xem đáp án »

Tích (–16) . 1253 . (–8) . (–4) . (–3) có bốn thừa số nguyên âm.

Do đó tích mang dấu dương.

Hay (–16) . 1253 . (–8) . (–4) . (–3) > 0


Câu 5:

So sánh: 13.(-24).(-15).(-8).4 với 0

Xem đáp án »

Tích 13 . (–24) . (–15) . (–8) . 4 có ba thừa số nguyên âm.

Do đó tích mang dấu âm

Hay 13 . (–24) . (–15) . (–8) . 4 < 0.


Câu 6:

Tính giá trị của biểu thức: (-125).(-13).(-a) với a = 8

Xem đáp án »

hay a = 8 vào tích ta được:

a) a = 8 thì ta thay 8 vào vị trí của a trong biểu thức.

(–125) . (–13) . (–a)

= (–125) . (–13) . (–8)

= – (125 . 13 . 8)

= – (1000 . 13) = –13000


Câu 7:

Tính giá trị của biểu thức: (-1).(-2).(-3).(-4).(-5).b với b = 20

Xem đáp án »

b = 20 thì ta thay 20 vào vị trí của b trong biểu thức.

(–1) . (–2) . (–3) . (–4) . (–5) . b

= (–1) . (–2) . (–3) . (–4) . (–5) . 20

= – (1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 20)

= – 2400


Câu 9:

Giá trị của tích m.n2 với m = 2, n = -3 là số nào trong bốn đáp số A, B, C, D dưới đây:

A. -18    B. 18    C. -36    D. 36

Xem đáp án »

Thay m = 2, n = –3 vào tích m.n2 ta được :

m.n2 = 2 . (–3)2 = 2 . (–3) . (–3) = 2 . 9 = 18

Vậy đáp số là B.


Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận