Bài luyện tập số 1

  • 1132 lượt xem

  • 16 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Tính nhẩm bằng cách:

a) áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân: 125.16; 25.28

b) áp dụng tính chất phân phối của phép nhân với phép cộng: 13.12; 53.11; 39.101.

c) áp dụng tính chất a(b – c) = ab – ac ; 8.19; 65.98

Xem đáp án »

a) 125.16 = 125.8.2 = 1000.2 = 2000

25.28 = 25.4.7 = 100.7 = 700

b) 13.12 = 13.(10+2) = 13.10 + 13.2 = 130+26 = 156

53.11 = 53.(10+1) = 53.10+53.1 = 530+53 = 583

39.101 = 39.(100 + 1) = 39.100 + 39.1 = 3900 + 39 = 3939

c) 8.19 = 8.(20 – 1) = 8.20 – 8.1 = 160 – 8 = 152

65.98 = 65.(100 – 2) = 6500 – 130 = 6370


Câu 2:

Tính nhanh:

a) 81 + 243 + 19

b) 134 + 237 + 166 + 563

c) 15.7.20

d) 8.12.125.4

Xem đáp án »

a) 81 + 243 +19 = (81 + 19) + 243 = 100 + 243 = 343

b) 134 + 237 + 166 + 563 = (134 + 166) + (237 + 563) = 300 + 800 = 1100

c) 15.7.20 = (15.20).7 = 300.7 = 2100

d) 8.12.125.4 = (8.125).(12.4) = 1000.48 = 48000


Câu 3:

Tính nhanh:

a) 34.15 + 34.85

b) 12.57 + 57.25 + 63.57

c) 36.28 + 36.82 + 64.69 + 64.41

d) 2.31.12 + 4.6.42 + 8.27.3

Xem đáp án »

a) 34.15 + 34.85 = 34.(15+85) = 34.100 = 3400

b) 12.57 + 57.25 + 63.57 = 57.(12+25+63) = 57.100 = 5700

c) 36.28 + 36.82 + 64.69 + 64.41 = 36.(28+82) + 64(69+41) = 36.110 + 64.110 = 110.(36+64) = 11000

d) 2.31.12 + 4.6.42 + 8.27.3 = 24.31 + 24.42 + 24.27 = 24.(31+42+27) = 24.100 = 2400


Câu 4:

Tính nhanh:

a) 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

b) 2 + 4 + 6 + 8 + … + 1998 + 2000

c) 5 + 9 + 13 + … + 1997 + 2001

Xem đáp án »

a) 26 + 27 +28 +29 +30 +31 +32 +33 = (26+33) + (27+32) + (28+31) + (29+30)

= 59 +59 +59 +59 = 59.4 = 236

b) 2 + 4 + 6 + 8 + … + 1998 + 2000

Số các số hạng là: (2000 – 2):2 + 1 = 1000 (số hạng)

Tổng có giá trị là: (2000 + 2).1000 : 2 = 1001000

c) 5 + 9 +13 +… + 1997 + 2001

Số các số hạng là: (2001 – 5) : 5 +1 = 500 (số hạng)

Tổng có giá trị là: (5 + 2001).500 : 2 = 501500


Câu 5:

Tìm x, biết:

a) (x – 45).27 = 0

b) 45.(2x – 4).13 = 0

c) (x – 3).(x – 5) = 0

Xem đáp án »

a) (x – 45).27 = 0 ó x – 45 = 0 ó x = 45

b) 45.(2x – 4).13 = 0 ó 2x – 4 = 0 ó 2x – 4 = 0 ó 2x = 4 ó x = 2

c) (x – 3).(x – 5) = 0

Vậy tập nghiệm của phương trình là S = {3;5}


Câu 6:

Tìm x, biết:

a) (x – 35).35 = 35

b) 43.(x – 19) = 86

c) (x + 7).34 = 2.34

Xem đáp án »

a) (x – 35).35 = 35 ó x – 35 = 1 ó x = 36

b) 43.(x – 19) = 86 ó x – 19 = 2 ó x = 21

c) (x + 7).34 = 2.34 ó x + 7 = 2

Điều này không xảy ra khi x là số tự nhiên. Vậy không có giá trị nào của x thỏa mãn


Câu 7:

Cho a là số tự nhiên khác 0. Tìm tập hợp các số tự nhiên x sao cho:

a) a + x = a

b) a + x > a

c) a + x < a

Xem đáp án »

a) a + x = a ó x = 0. Vậy x{0}

b) a + x > a ó x>0. Vậy xN*

c) a + x < a ó x<0. Vì x¥ nên không có giá trị nào của x thỏa mãn. Vậy x = 


Câu 10:

Thay các chữ a và b bởi các chữ số thích hợp: 

Xem đáp án »

thay các chữ a và b bởi các chữ số thích hợp 


Câu 11:

Viết xen vào các chữ số của số 12345 một số dấu “+” để được tổng bằng 60

Xem đáp án »

Viết xen vào các chữ số của số 12345 một số dấu + để được tổng bằng 60.

12 + 3 + 45 = 60


Câu 12:

Tính tổng của số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau và số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau

Xem đáp án »

Tổng của số tự nhiên nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau và số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số khác nhau. 102 + 987 = 1089


Câu 15:

Cầu nhật tân – hà nội

Cầu nhật tân là một trong tổng số 7 cầu bắc qua sông hồng, nối quận tây hồ với huyện đông anh, kết cấu nhịp của cầu chính theo dạng cầu dây văng nhiều nhịp với 5 trụ tháp hình thoi và 5 nhịp dây văng. Cầu được khởi công năm 2009, và cầu được khánh thành vào năm 2015. Cầu được xem là biểu tượng mới của thủ đô hà nội với 5 nhịp dây văng tượng trưng cho 5 cửa ô, và cũng tượng trưng cho 5 cánh hoa đào của làng đào nhật tân - hà nội.

a) biết chiều dài của cầu là 3900m. Hãy tính khoảng cách giữa 2 trụ tháp. (biết khoảng cách giữa các trụ tháp là như nhau).

b) hỏi thời gian xây cầu là mấy năm?

Bài toán chưa hợp lý vì nếu theo bài toán đưa ra thì chiều dài của cầu là khoảng cách giữa 2 trụ tháp đầu và trụ tháp cuối, trên thực tế không phải như vậy. Ngoài ra khoảng cách giữa hai trụ tháp cụ thể là như thế nào, chưa nói rõ. Ví dụ : khoảng cách giữa hai trụ tháp liên tiếp tính từ điểm chính giữa trụ tháp này đến điểm chính giữa của trụ tháp kia

Xem đáp án »

a) khoảng cách giữa hai trụ tháp là: 3900 : 5 = 780(m)

Tại sao lại là chia 5. Tôi nghĩ là 3900 : 4, vì giữa 5 trụ tháp có 4 khoảng.

b) thời gian xây cầu là: 2015 – 2009 = 6 (năm)


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận