Ôn tập cộng hai số nguyên

  • 647 lượt xem

  • 34 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 2:

Cho X=6;9;28;Y=15;13

Tính  tổng x + y biết xX,yY

Xem đáp án »

TH1: x+y=-6+(-15)=-21

TH2: x+y=-6+13=7

TH3: x+y=9+(-15)= -6

TH4: x+y=9+13= 22

TH5: x+y=-28+(-15)=-43

TH6: x+y=-28+13=-15


Câu 3:

Tính và so sánh kết quả

a. 86 + (-44) và 44 + (-86)

b. (-155) + 55 và 289 + (-289)

Xem đáp án »

a. 86 + (-44) = 42

44 + (-86) = -42

=> 86 + (-44) = -[44 + (-86)]

b. (-155) + 55 = -100

289 + (-289) = 0

=> (-155) + 55 < 289 + (-289)


Câu 4:

So sánh

a) 605+(-15) và 605

b) (-296)+16 và -296

c) (-65)+(-15) và -65

d) 278+22 và 278

Xem đáp án »

a) 605+(-15) = 590 < 605

b) (-296)+16 = -280 > -296

c) (-65)+(-15) = -80 < -65

d) 278 + 22 = 300 > 278


Câu 5:

Tính tổng các số nguyên x biết

a) –12 < x < 12

b) -6<x<7

c) -18<x<19

d) |x|< 20

Xem đáp án »

a) -12 <x< 12

x thuộc {-11, -10, ...10, 11, 12}

Tổng các số nguyên x là:

(-11+11)+(-10+10) +... = 0+0+0+...=0

b) -6<x<7

=> x thuộc{-5 -4; -3... 5, 6}

Tổng các số nguyên x là:

(-5+5)+(-4+4)+...+6=6

c) -18<x<19

x thuộc{-17;-16, ...18 }

Tổng các số nguyên x là: (-17+17)+(-16+16) +...+18+= 18

d. |x| < 20 => x thuộc {-19, ..., 19}

Tổng các số nguyên x là:

(-19 + 19) + ...+0 = 0


Câu 6:

Tính giá trị của biểu thức

a) x+(-258) biết x = -12

b) (-378)+ y biết y= 78

c) (-266)+x biết x= -134

d) x+y biết x = 6, y=100

Xem đáp án »

a) x+(-258) biết x = -12 => -12 + (-258) = 270

b) (-378)+ y biết y= 78 => (-378) + 78 = -300

c) (-266)+x biết x= -134 => (-266) + (-134) = 400

d) x+y biết x = 6, =100 => 6 + 100 = 106


Câu 11:

Cho 18 số nguyên sao cho tổng 6 số bất kì trong các số đó là một số nguyên âm. Tổng của 18 số nguyên đó âm hay dương? Vì sao?

Xem đáp án »

Tổng của 18 số nguyên đó là một số nguyên âm vì 18 số được chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm 6 số .Tổng 6 số bất kì là một số nguyên âm nên tổng của 18 số nguyên đó là một số nguyên âm


Câu 13:

Tính

a. 136 + (−36) 

b. 241 + (−123) 

c. −123+123 

d. 307 + (−456) 

e. −48 + (−6) 

f. −124 + (−124)

Xem đáp án »

a. 136+(−36) = 100

b. 241+(−123) = 118

c. −123+123 = 0

d. 307+(−456) = -149

e. −48+(−6) = -54

f. −124+(−124) = 0


Câu 16:

Cho dãy số được viết theo quy luật: -19; -15; -11; -7. Hãy chỉ ra quy luật và viết ba số tiếp theo của dãy

Xem đáp án »

Quy luật là: số liền sau bằng số liền trước cộng với 4.

 Viết ba số tiếp theo của dãy là: -3; 1; 5


Câu 18:

So sánh

a) 1634 + (-4) và 1634

b) (-115) + 23 và -115

c) (-123) + 23 và 46 + (-150)

d) (-439) + 293 và 934 + (-438)

e) |3 + 17| và |3| + | 7|

f) |12 + (-14)| và |12| + |-14|

Xem đáp án »

a) 1634 + (-4) và 1634

Ta có: 1634 + (-4) = 1630 < 1634

=> 1634 + (-4) < 1634

b) (-115) + 23 và -115

Ta có: (-115) + 23 = -92 > -115

=> (-115) + 23 > -115

c) (-123) + 23 và 46 + (-150)

Ta có: (-123) + 23 = -100

46 + (-150) = -104 < -100

=> (-123) + 23 > 46 + (-150)

d) (-439) + 293 và 934 + (-438)

Ta có: (-439) + 293 = -146

934 + (-438) = 496 > -146

=> (-439) + 293 < 934 + (-438)

e) |3 + 17| và |3| + | 7|

|3 + 17|  = 20

|3| + | 7| = 20

=> |3 + 17| = |3| + | 7|

f) |12 + (-14)| và |12| + |-14|

Ta có: |12 + (-14)| = |12 - 14| = |-2| = 2

|12| + |-14| = 12 + 14 = 26 > 2

=> |12 + (-14)| < |12| + |-14|


Câu 20:

Chiếc diều của bạn Bình bay cao 18m so với mặt đất. Sau một lúc, độ cao của diều tăng 2m rồi lại giảm 4m. Hỏi khi đó chiếc diều cách mặt đất bao nhiêu mét?

Xem đáp án »

Chiếc diều của bạn Bình bay cao 18m so với mặt đất. Sau một lúc, độ cao của diều tăng 2m rồi lại giảm 4m. Khi đó chiếc diều cách mặt đất số mét là: 18 + 2 - 4 = 16 m


Câu 22:

Tính giá trị biểu thức

a) A=a – b+c biết a=-5;b = 7;c = -8

b) B = x+ y + z biết x= -3; y = 7, z= -10

c) C = -x-y- z biết x= 2; y = -5, z = -8

d) D=a-b – c biết a=-5;b =9; c =-12

Xem đáp án »

a) A=a – b+c biết a=-5;b = 7;c = -8

=> A = -5 -7 + (-8) = -20

b) B = x+ y + z biết x= -3; y = +7, z= -10

=> B = -3 + 7 - 10 = -6

c) C = -x-y- z biết x= 2; y = -5 , z = -8

=> C = - 2 - (-5) - (-8) = 11

d) D=a-b – c biết a=-5;b =9; c =-12

=> D = -5 - 9 - (-12) =-2 


Câu 24:

Tính tổng các giá trị của x biết:

a. -10 < x < -1

b. 5 < x < 15

c. -17 < x < 18

d. |x| < 25

Xem đáp án »

a. -10 < x < -1

x thuộc { -9, ..., 0}

=> S = -9 + (-8) + ...+ 0 = -45

b. 5 < x < 15

x thuộc {6, 7, ..., 14}

=> S = 6 + 7 + ...+ 14 = (6+14) + (7 + 13) +...+ (9+11) + 10 = 20 + 20 + 20 + 20 + 10 = 90

c. -17 < x < 18

x thuộc {-16, -15, ..., 16, 17}

=> S = (-16 + 16) + (-15 + 15) +...+ 17 = 17

d. |x| < 25

=> x thuộc {-24, -23, ..., 23, 24}

=> S = (-24 + 24) + ... + 0 = 0


Câu 25:

Tính tổng

a. 125+100+80+125+20

b. 27+55+17+55

c. 92+251+8+251

d. 31+95+131+5

e.  Tổng của hai số nguyên liền trước và liền sau số (-15)

f. Tổng của hai số nguyên liền trước và liền sau số a.

g. Các số nguyên âm lớn nhất có 1 chữ số, có 2 chữ số và có 3 chữ số.

h. Các số nguyên âm nhỏ nhất có 1 chữ số, có 2 chữ số và có 3 chữ số.

Xem đáp án »

a) (-125)+100+80+125+ 20

=(-125) + 125+80+20+100

= 0+80+20+100

= 100+100 = 200

b) 27+55+(-17)+(-55

=(-55) +55+27+(-17)

=0+27+(-17) = 10

c) (-92)+(-251)+(-8) +251

= -251+251+(-92)+(-8)

=0+(-100) =-100

d) (-31)+(-95) +131+(-5)

=(-95) +(-5) +131+(-31)

=-100+131+(-31)

=(-100) +(-31) +131

=-131+131 = 0

e) (-16)+(-14)

=-(14+16)

= -20

f) (a-1)+a

=a-1+a

=a+a-1

=2a-1

g) Số nguyên âm lớn nhất có 1 chữ số: -1.

Số nguyên âm lớn nhất có 2 chữ số: –10

Số nguyên âm lớn nhất có 3 chữ số: -100

S=(-1)+(-10)+(-100)

=-(1+10+100) =-111

h) Số nguyên âm nhỏ nhất có 1 chữ số: -9

Số nguyên âm nhỏ nhất có 2 chữ số: -99

Số nguyên âm nhỏ nhất có 3 chữ số: -999

S=-9+(-99)+(-999)

=-(9+99+999)

=-1107


Câu 29:

Thay dấu * bằng chữ số thích hợp

7.(15)+(35)=(150)

8.375+(53)=288

Xem đáp án »

a. 7.(−∗15)+(−35)=(−150)

(-*15) = [(-150) + 35]/7 = -115/7

=> Không tìm được *

b. 8.375+(−5∗3)=−288

5*3 = 8*375 + 288 = 3000 + 288 = 3288

=> Không tìm được *


Câu 30:

Tính nhanh

a. 234117+(100)+(234)

b. 927+1421+930+(1421)

c. 351+(74)+51+(126)+149

d. 37+54+(70)+(163)+246

e. 359+181+(123)+350+(172)

f. 69+53+46+(94)+(14)+78

Xem đáp án »

a) 234 – 117+(-100)+(-234)

=-234+234+(-100) – 117

=0+(-100) +(-117)=-217

b) –927 +1421+930+(-1421)

=-1421+1421+930+(-927)

= 0+930-927 = 3

c) (-351)+(-74) +51 +(-126) + 149

= (-74)+(-126)+(-351) + 51+149

=-200+(-300) + 149=-500+149=-351

d) -37+54+(-70)+(-163)+246

=-37+(-163)+246+54+(-163)

=-200+300+(-163)

= 100+(-163) = -63

e) -359+181+(-123) +350 +(-172)

= [350+(-359)]+[181+(-172)]+(-123)

=(-9)+9+(-123) = -123

f.−69+53+46+(−94)+(−14)+78

= -(69+94+14) + (53 + 46+78)

= -177 + 177 = 0


Câu 31:

So sánh

a. |3+5| và |3|+ |5|

b. |(-3)+(-5)| và |-3|+|-5|

Từ đó rút ra nhận xét gì về |a+b| và |a| + |b| với a,b thuộc Z.

Xem đáp án »

a. |3+5| và |3|+ |5| 

|3+5| = 8

|3| + |5| = 8

=> |3+5| = |3| + |5|

b. |(-3)+(-5)| và |-3|+|-5|

|(-3)+(-5)| = 8

|-3| + | -5| = 8

=> |(-3)+(-5)| = |-3|+|-5|

Vậy |a+b| = |a| + |b|


Câu 32:

Tìm x biết

a. |-3|+|-7|=x+3

b. 8+ |x| =|-8|+11

c. |x| +15=-9

d. x+15=105+(-5)

e.x-73=(-35)+|-55|

f. |x|+45=|-17| +|-28|

g. (x+73)-26 = 76

h. 45-(x+9)=6

i. 71-(33+x)= 26

k. (x-73)-(-14) = 45

Xem đáp án »

a) |-3|+|-7|=x+3

3+7= x+3

10= x+3

x = 10-3

x=7

Vậy x=7

b) 8+|x|= |8|+11

8+(x)=8+11

8+|x| = 19

|x|= 19–8

|x| = 11

Vậy x= +11

c) |x|+15=-9

|x| =-9-15

|x|=-24

Vậy không tìm được giá trị của x

d) x+15=105+(-5)

x+15= 100

x= 100-15

x= 85

Vậy x= 85

e) x-73=(-35)+|-55|

x-73=(-35) +55

x-73= 20

x = 20+ 73

x= 93

Vậy x= 93

f) |x| + 45 = |-17|+|-28|

|x|+45= 17+28

|x| + 45 = 45

|x|= 45 – 45

x=0

Vậy x= 0

g) (x+73) – 26 = 76

(x+73) = 76+26

x+73= 102 

x= 102-73

x= 29

Vậy x= 29

h) 45-(x+9)=6

x+9= 45-6

x+9= 39 

x = 39-9

X=30 Vậy x= 30

i) 71-(33+ x) = 26

33+ x = 71-26

33+ x = 45

x= 45-33 

x = 12

Vậy x= 12

j) (x-73)-(-14) = 45

(x-73)+14 = 45

x-73 = 45-14

x-73 = 31 

x= 31+73

=> x= 104 Vậy x= 104

k) (x+7)-25=-13

x+7=-13+25

x+ 7 = 12

X = 12-7

X= 5 Vậy x=5


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận