Tổng hợp đề thi thử Hóa Học 2019 có lời giải (Đề số 1)

  • 4313 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho kim loại Ba dư vào dung dịch Al2(SO4)3, thu được sản phẩm có

Xem đáp án


Câu 4:

Cứ 49,125 gam cao su buna-S phản ứng vừa hết với 30 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ số mắt xích stiren và butađien trong loại cao su trên tương ứng là

Xem đáp án

Chọn C.

Cao su buna-S có dạng (C4H6)a.(C8H8)b.

49,125 gam (C4H6)a.(C8H8)b + 0,1875 mol Br2

• n(-C4H6-) = nBr2 = 0,1875 mol → m(-C8H8-) = 49,125 - m(-C4H6-) = 49,125 - 0,1875 × 54 = 39 gam

→ n(-C8H8-) = 39 : 104 = 0,375 mol → b : a = 0,375 : 0,1875 = 2 : 1

→ Đáp án đúng là đáp án C.


Câu 5:

Để tạo thành thủy tinh hữu cơ (plexiglat), người ta tiến hành trùng hợp

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận