Đề thi thử THPT Quốc gia môn Hóa học có đáp án (Đề 1)

  • 1755 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ có thể xảy ra khi

Xem đáp án

Đáp án D

Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ có thể xảy ra khi: có ít nhất một trong 3 điều kiện trên.


Câu 2:

Phần đạm urê thường chỉ chứa 46% N. Khối lượng (kg) urê đủ cung cấp 70 kg N là

Xem đáp án

Đáp án A

Khối lượng ure cần để cung cấp 70 kg N là:

70.10046=152,2 kg

 

 


Câu 3:

A là dẫn xuất benzen có công thức nguyên CHn . 1 mol A cộng tối đa 4 mol H2 hoặc 1 mol Br2 (dung dịch). Vậy A là

Xem đáp án

Đáp án C

C6H5CH=CH2+4H2Ni,t°C6H11CH2CH3

C6H5CH=CH2+Br2ddC6H5CHBrCH2Br


Câu 4:

Một loại thuỷ tinh khó nóng chảy chứa 18,43% K2O, 10,98% CaO, 70,59% SiO2 về khối lượng. Thành phẩn của thuỷ tinh này biểu diễn dưới dạng các oxit là 

Xem đáp án

Đáp án C

nK2O:nCaO:nSiO2=18,4394:10,9856:70,5960=0,196:0,196:1,1765=1:1:6

Công thức cần tìm là: K2O.CaO.6SiO2


Câu 5:

Ứng với công thức phân tử C4H8O2 có bao nhiêu este đồng phân của nhau?

Xem đáp án

Đáp án C

HCOOCH2CH2CH3; HCOOCH(CH3)2; CH3COOCH2CH3; CH3CH2COOCH3


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận