Tuyển tập đề thi minh họa Hóa Học (Đề số 1)

  • 4772 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 2:

Thành phần chính của quặng photphorit là

Xem đáp án

Đáp án A

Thành phần chính của quặng photphorit là Ca3(PO4)2


Câu 3:

Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là:

Xem đáp án

Đáp án C

NaCl tan trong nước nên tan trong các dung dịch trên.

NaHCO3 và Al2O3 đều vừa tác dụng với HCl và NaOH


Câu 4:

Phát biểu sai là:

Xem đáp án

Đáp án A

Phenol không tác dụng với axit hữu cơ để tạo được este, để tạo được este phải cho phenol tác dụng với anhidrit  tương ứng của axit đó


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án A

Valin có 1 nhóm –COOH  và 1 –NH2 nên không làm đổi màu quỳ tím


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận