Dạng 1: Tìm ước chung lớn nhất của các số cho trước

  • 2345 lượt xem

  • 3 câu hỏi



Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm ƯCLN của các số sau:

a, 56 và 28

b, 156 và 13

c, 215 và 216

d, 11111 và 1111

Xem đáp án »

a, 56 = 23.7; 28 = 22.5

UCLN(56,28) = 22 = 4

b, Ta có: 156 = 22.3.13; 13 = 13 nên UCLN(156,13) = 13

c, Có 215 = 5.43; 216 = 23.33 nên UCLN(215,216) = 1

d, Ta có: 1111 = 11.101

Thấy 11111 không chia hết cho cả hai số 11 và 101 nên UCLN(11111;1111) = 1


Câu 2:

Tìm ƯCLN của các số

a, 16; 18; 176

b, 18; 30; 72

c, 26; 39; 48

d, 150; 84; 30

Xem đáp án »

a, Có 16 = 24; 18 = 2.32; 176 =

Nên UCLN(16,18,176) = 2

b, Có 18 = 2.32; 30 = 2.3.5; 72 = 23.32

Nên UCLN(18,30,72) = 2.3 = 6

c, Có 26 = 2.13; 39 = 3.13; 48 = 24.3

Nên UCLN(26,39,48) = 1

d, Có 150 = 2.3.52; 84 = 22.3.7; 30 = 2.3.5

Nên UCLN(150,84,48) = 2.3 = 6


Câu 3:

Tìm ƯCLN rồi tìm các ƯC của các số sau:

a, 16; 24

b, 180; 234

c, 60; 90; 135

Xem đáp án »

Có 16 = 24; 24 = 23.3 nên UCLN(16,24) = 23 = 8

Vậy UC(16,24) = {1;2;4;8}

b, Có 180 = 23.32.5; 234 = 2.32.13 nên UCLN(180,234) = 2.3 = 6

Vậy UC(180,234) = {1;2;3;6}

c, Có 60 = 22.3.5; 90 = 2.32.5; 135 = 33.5 nên UCLN(60,90,135) = 3.5 = 15

Vậy UC(60,90,135) = {1;3;5;15}


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận