Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài

  • 772 lượt xem

  • 33 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Trên tia Ox lấy hai điểm C, D sao cho OC = 4cm, OD = 8cm

a) Tính độ dài CD

b) So sánh OD và CD

Xem đáp án »

a) OC < OD (4cm < 8cm) mà C và D cùng thuộc tia Ox suy ra C nằm giữa O và D

nên OC + CD = OD

    4   + CD =   8

           => CD = 4cm

b) OC = CD = 4cm 


Câu 2:

Trên tia Ox Lấy các điểm M, N, P sao cho OM = 3,5 cm, ON = 5,5 cm , OP = 7,5 cm. So sánh MN và NP.

Xem đáp án »

Trên tia Ox có M, N mà OM < ON ( 3,5 < 5,5) nên điểm M nằm giữa O, N

Do đó: OM + MN = ON

        => 3,5 + MN = 5,5  => MN = 2 cm

Trên tia Ox có N, P mà ON < OP ( 5,5 < 7,5) nên điểm N nằm giữa O, P

Do đó, ON + NP = OP

        => 5,5 + NP = 7,5 => NP = 2 cm

Suy ra MN = NP


Câu 3:

Trên tia Ox, cho hai điểm A, B sao cho OA = 6cm, OB = 4cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Xem đáp án »

Trên tia Ox có OA > OB (6cm > 4cm) nên B nằm giữa A và O

Vì B nằm giữa A và O nên ta có OB + BA = OA => BA = OA – OB = 2 cm 


Câu 4:

Cho đoạn thẳng MN có độ dài 6cm. trên đoạn thẳng MN lấy điểm P sao cho MP = 3,5 cm. Tính độ dài đoạn PN (H.6).

Xem đáp án »

Vì P nằm giữa hai điểm M và N nên ta có: MP + PN = MN

Thay số ta có: 3,5 + PN = 6

Vậy, PN = 6 – 3,5 = 2,5 => PN = 2,5 (cm).


Câu 5:

Cho I thuộc đoạn thẳng CD, K thuộc đoạn thẳng CI. Biết CD = 7cm, DI – 3cm, CK = 2cm. Tính CI, KI

Xem đáp án »

Ta có I thuộc đoạn thẳng CD

Do đó CI + ID = CD <=> CI + 3 = 7 <=> CI = 7 – 3 = 4cm

Ta có K thuộc đoạn thẳng CI.

CK + KI = CI <=> 2 + KI = 4 <=> KI = 4 – 2 = 2cm


Câu 6:

Trên tia Ox, lấy hai điểm A, B sao cho OA = 7cm, AB = 2cm. Tính OB.

Xem đáp án »

Trường hợp 1: Điểm A nằm giữa O và B

Ta có: OB = OA + AB

           OB = 7 + 2 = 9cm

Trường hợp 2: Điểm B nằm giữa O và A

Ta có: OB = OA –AB

           OB = 7 – 2 = 5cm


Câu 7:

a) Gọi M và N là hai điểm trên Ox. Biết OM = 5cm, MN = 3cm. Tính ON

b) Gọi A và B là hai điểm trên tia Ox. Biết OA = 3cm, AB = 4cm. Tính OB

Xem đáp án »

a) Trường hợp 1: Điểm M nằm giữa O và N

Ta có ON = OM + MN

          ON = 5 + 3 = 8cm

Trường hợp 2: Điểm N nằm giữa O và M

Ta có: ON + MN = OM

           ON +   3   =   5

       =>    ON = 2cm

b) Trên tia Ox có OA < OB nên A nằm giữa O và B

Vì A nằm giữa O và B nên ta có OA + AB = OB = 7cm


Câu 8:

Trên tia Ox, cho hai điểm A, B sao cho OA = 5cm, OB = 3cm.

a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Xem đáp án »

a) Trên tia Ox có hai điểm A, B mà OB < OA (3 < 5) nên điểm B nằm giữa O và A.

b) Điểm B nằm giữa O và A, do đó OB + AB = OA

                                                             3 + AB = 5     => AB = 2cm


Câu 9:

Cho ba điểm A, B, C thuộc tia Oxsao cho OA = 2cm, OB = 6cm, OC = 4cm

a) Hỏi trong bộ ba điểm (O, A, C); (O, B, C) điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) So sánh AC và CB

c) Chứng tỏ C nằm giữa A và B.

Xem đáp án »

a) Vì A, C thuộc tia Ox mà OA = 2cm; OC = 4cm nên OA < OC suy ra A nằm giữa O và C.

Vì B, C thuộc tia Ox mà OB = 6cm; OC = 4cm nên OC < OB suy ra C nằm giứa O và B

b) A nằm giữa O và C, ta có: OA + AC = OC => 2 + AC = 4 nên AC = 2cm

C nằm giữa O và B, ta có: OC + CB = OB => 4 + CB = 6 nên CB = 2cm

Do đó: AC = CB

c) A nằm giữa C và O nên tia CA và CO trùng nhau;

C nằm giữa O và B nên tia CO và CB đôi nhau;

Do đó tia CB và CA đối nhau nên C nằm giữa hai điểm A và B.


Câu 10:

Trên tia Ox lấy các điểm M, N , P sao cho OM = 1cm; ON = 3cm; OP = 8cm. So sánh độ dài đoạn thẳng MN và NP.

Xem đáp án »

Trên tia OxOM < ON (1cm < 3cm) nên M nằm giữa O và N. Ta có OM + MN = ON => MN = 2cm

Trên tia OxON < OP (3cm < 8cm) nên N nằm giữa O và P.

Ta có ON + NP = OP => NP = OP – ON = 5cm

MN = 2cm; NP = 5cm. Vậy MN < NP


Câu 11:

Cho đoạn thẳng AB = 4cm. Trên tia đối của tia AB lấy điểm E sao cho BE = 7cm. Trên tia đối của tia BA lấy điểm F sao cho AF = 7cm. Hãy chứng tỏ rằng đoạn AE = BF.

Xem đáp án »

- AE là tia đối của tia AB, nên điểm A nằm giữa hai điểm E và B. Suy ra EB = EA + AB  

Thay số vào ta có: 7 = AE + 4 => AE = 3cm               

- BF là tia đối của tia BA, nên điểm B nằm giữa hai điểm F và A. suy ra AF = AB + BF

Thay số vào ta có: 7 = 4 + BF => BF = 3cm

Ta có: AE = BF = 3cm


Câu 18:

Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OA và AB sao cho OA = 6cm, AB = 2 cm.

Xem đáp án »

Chú ý: có hai trường hợp gồm A nằm giữa O và B hoặc B nằm giữa  O và A.


Câu 19:

Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OM và MN sao cho OM = 5cm, MN = 2,5 cm.

Xem đáp án »

Chú ý: có hai trường hợp gồm M nằm giữa O và N hoặc N nằm giữa  O và M.


Câu 24:

Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3cm, OB = 5cm. Tính độ dài đoạn thẳng AB.

Xem đáp án »

Chỉ ra điểm A nằm giữa hai điểm O và B. Từ đó tính được AB = 2 cm.


Câu 26:

Cho đoạn thẳng AB = 5cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 3cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng CB.

b) Trên tia đối của tia BC lấy điểm D sao cho BD = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng CD.

Xem đáp án »

a) Chỉ ra điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Từ đó tính được BC = 2 cm.

b) Chỉ ra điểm B nằm giữa hai điểm C và D. Từ đó tính được CD = 4 cm.


Câu 27:

Cho đoạn thẳng AB = 5cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC = 8cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng CB.

b) Trên tia đối của tia CB lấy điểm D sao cho BD = 2 cm. Tính độ dài đoạn thẳng BD.

Xem đáp án »

a) Chỉ ra điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Từ đó tính được BC = 3 cm.

b) Chỉ ra điểm C nằm giữa hai điểm B và D. Từ đó tính được BD = 5 cm.


Câu 28:

Cho Ox và Oy là hai tia đối nhau. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 2cm, OB = 6cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Trên tia Oy lấy điểm C sao cho OC = 2,5 cm. Tính độ dài các đoạn thẳng AC và BC.

Xem đáp án »

a) Chỉ ra điểm A nằm giữa hai điểm O và B. Từ đó tính được AB = 4 cm.

b) Chỉ ra điểm O nằm giữa hai điểm A và C. Từ đó tính được AC = 4,5cm. Tương tự, tính được BC = 8,5cm


Câu 29:

Cho điểm O thuộc đường thẳng xy. Trên tia Ox lấy điểm A sao cho OA = 3 cm. Trên tia Oy lấy điểm B sao cho OB = 4cm.

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB.

b) Trên tia Oy lấy điểm C sao cho OC = 2cm. Tính độ dài các đoạn thẳng AC và BC.

Xem đáp án »

a) Chỉ ra điểm O nằm giữa hai điểm A và B. Từ đó tính được AB = 7 cm.

b) Chỉ ra điểm C nằm giữa hai điểm O và B. Từ đó tính được BC = 2 cm. Tương tự, tính được AC = 9 cm.


Câu 32:

Gọi A và B là hai điểm trên tia Ox. Biết OA = 4cm, AB  = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng OB.

Xem đáp án »

Xét hai trường hợp:

Trường hợp 1: Điểm A nằm giữa hai điểm O và B.

Tính được OB = 6 cm.

Trường hợp 2: Điểm B nằm giữa hai điểm O và A.

Tính được OB = 2 cm.


Câu 33:

Gọi M và N là hai điểm trên tia Ox. Biết OM = 5cm, MN = 2cm. Tính độ dài đoạn thẳng ON.

Xem đáp án »

Xét hai trường hợp:

Trường hợp 1: Điểm M nằm giữa hai điểm O và N.

Tính được ON = 2 cm.

Trường hợp 2: Điểm N nằm giữa hai điểm O và M.

Tính được ON = 3 cm.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận