(2023) Đề thi thử Hóa Bộ giáo dục và đào tạo (Lần 1) có đáp án

  • 187 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Natri phản ứng với clo sinh ra sản phẩm nào sau đây?

Xem đáp án

Natri phản ứng với clo sinh ra sản phẩm NaCl:

2Na + Cl2 —> 2NaCl

Chọn B


Câu 2:

Dung dịch chất nào sau đây không hòa tan được Al(OH)3?

Xem đáp án

A. KOH + Al(OH)3 —> KAlO2 + 2H2O

B. 3HCl + Al(OH)3 —> AlCl3 + 3H2O

C. Không phản ứng

D. 3HNO3 + Al(OH)3 —> Al(NO3)3 + 3H2O

Chọn C


Câu 3:

Ở điều kiện thường, chất nào sau đây là chất rắn?

Xem đáp án

Ở điều kiện thường, glyxin (H2NCH2COOH) là chất rắn.

Glyxin tồn tại ở dạng ion lưỡng cực nên có một số tính chất vật lí giống hợp chất ion như trạng thái rắn điều kiện thường, nhiệt độ nóng chảy cao, tan tốt…

Chọn C


Câu 4:

Cho thanh kim loại Zn vào dung dịch chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học?

Xem đáp án

Cho thanh kim loại Zn vào dung dịch CuSO4 sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học.

Zn + CuSO4 —> Cu + ZnSO4

Cu sinh ra bám vào thanh Zn tạo cặp điện cực Zn-Cu tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với môi trường điện li nên xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học.

Chọn C


Câu 5:

Nước cứng vĩnh cửu tác dụng với chất nào sau đây thu được kết tủa?

Xem đáp án

Nước cứng vĩnh cửu (chứa Mg2+, Ca2+, Cl-, SO42-) tác dụng với Na2CO3 thu được kết tủa:

Mg2+ + CO32- —> MgCO3

Ca2+ + CO32- —> CaCO3

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận