(2023) Đề thi thử Hóa học Liên trường THPT Hà Nội có đáp án

  • 277 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kim loại Fe tác dụng với dung dịch axit nào sau đây giải phóng khí H2?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Chất rắn X dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước ngay cả khi đun nóng. Thủy phân hoàn toàn X nhờ xúc tác axit hoặc enzim thu được chất Y. Nhận định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chất rắn X dạng sợi, màu trắng, không tan trong nước ngay cả khi đun nóng → X là xenlulozơ.

Thủy phân hoàn toàn X nhờ xúc tác axit hoặc enzim thu được chất Y → Y là glucozơ:

(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

Chọn B


Câu 5:

Cho các polime: poli(butađien-stiren), poliacrilonitrin, polibutađien, poliisopren, poli(butađien-acrilonitrin), poli(etylen-terephtalat). Số polime dùng làm cao su là

Xem đáp án

Các polime dùng làm cao su: poli(butađien-stiren), polibutađien, poliisopren, poli(butađien-acrilonitrin)

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận