(2023) Đề thi thử Hóa học Sở giáo dục và đào tạo Bắc Ninh (Lần 2) có đáp án

  • 259 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kim loại Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, sản phẩm thu được gồm MgSO4 và chất nào sau đây?

Xem đáp án

Kim loại Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, sản phẩm thu được gồm MgSO4 và H2:

Mg + H2SO4 loãng → MgSO4 + H2


Câu 2:

Cho 6,5 gam bột Zn tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam kim loại Ag. Giá trị của m là

Xem đáp án

Zn + 2AgNO3 → Zn(NO3)2 + 2Ag

nZn = 0,1 → nAg = 0,2 → mAg = 21,6 gam


Câu 3:

Kim loại dẫn điện tốt nhất là

Xem đáp án

Độ dẫn điện: Ag > Cu > Au > Al > Fe → Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag.


Câu 5:

Chất nào sau đây là muối axit?

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận