(2023) Đề thi thử Hóa học Sở giáo dục và đào tạo Cà Mau có đáp án

  • 83 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Hợp chất C2H5OH có tên gọi thông thường là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Một mẫu nước cứng chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3- , Cl- , SO42-. Chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là

Xem đáp án

Chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là Na2CO3.

Ca2+ + CO32- → CaCO3

Mg2+ + CO32- → MgCO3

Chọn A


Câu 4:

Phản ứng hoá học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?

Xem đáp án

Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng trong đó Al khử oxit kim loại → B không phải là phản ứng nhiệt nhôm.

Chọn B


Câu 5:

Chất nào sau đây là chất béo?

Xem đáp án

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận