(2023) Đề thi thử Hóa học Sở giáo dục và đào tạo Lạng Sơn (Lần 2) có đáp án

  • 126 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Theo thuyết A-rê-ni-ut, chất thuộc loại bazơ là :

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Cho các chất: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ. Số chất không có phản ứng thủy phân là

Xem đáp án

Glucozơ, fructozơ là các monosaccarit nên không có phản ứng thủy phân.

Chọn C


Câu 5:

Hợp chất sắt(III) sunfat có công thức là

Xem đáp án

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận