(2023) Đề thi thử Hóa học Sở giáo dục và đào tạo Sóc Trăng có đáp án

  • 74 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Triolein có công thức cấu tạo thu gọn là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Đốt cháy 2,7 gam kim loại M (có hóa trị không đổi) trong 0,56 lít khí O2 đến phản ứng hoàn toàn được chất rắn X. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl dư thu được 0,392 lít khí H2. Kim loại M là

Xem đáp án

nO2 = 0,025; nH2 = 0,0175

Kim loại M hóa trị x, bảo toàn electron:

2,7x/M = 4nO2 + 2nH2 → M = 20x

→ x = 2, M = 40: M là Ca

Chọn A


Câu 3:

Thí nghiệm nào sau đây tạo ra sản phẩm có kết tủa?

Xem đáp án

A. M(HCO3)2 + HCl → MCl2 + CO2 + H2O

B. Al3+ + OH- dư → AlO2- + H2O

C. Cu + FeCl3 → CuCl2 + FeCl2

D. Ca(OH)2 + NaHCO3 → CaCO3 + NaOH + H2O

Chọn D


Câu 5:

Chất X là chất rắn dạng sợi, màu trắng, chiếm 98% thành phần bông nõn. Thủy phân hoàn toàn chất X thu được chất Y được dùng làm thuốc tăng lực cho người già và trẻ em. Các chất X và Y lần lượt là

Xem đáp án

X là chất rắn, dạng sợi, màu trắng, chiếm 98% thành phần bông nõn → X là xenlulozơ

Thủy phân hoàn toàn X thu được chất Y → Y là glucozơ.

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận