(2023) Đề thi thử Hóa học Sở giáo dục và đào tạo Thừa Thiên Huế (Lần 1) có đáp án

  • 931 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trùng hợp etilen thu được polime có tên gọi là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 2:

Kim loại nào sau đây phản ứng với dung dịch CuSO4 giải phóng khí và tạo kết tủa màu xanh?

Xem đáp án

Kim loại Na phản ứng với dung dịch CuSO4 giải phóng khí và tạo kết tủa màu xanh:

Na + H2O → NaOH + H2

NaOH + CuSO4 → Cu(OH)2 + Na2SO4

Các kim loại còn lại phản ứng với dung dịch CuSO4 đều tạo Cu (màu đỏ cam).


Câu 4:

Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu?

Xem đáp án

Na2CO3 được dùng để làm mềm nước có tính cửng vĩnh cửu:

Mg2+ + CO32- → MgCO3

Ca2+ + CO32- → CaCO3


Câu 5:

Cho m gam dung dịch glucozơ 20% tráng bạc hoàn toàn, sinh ra 7,56 gam bạc. Giá trị của m là

Xem đáp án

nAg = 0,07 → nC6H12O6 = 0,035

→ m = 0,035.180/20% = 31,5 gam


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận