(2023) Đề thi thử Hóa học Sở Giáo dục và đào tạo Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Lần 1) có đáp án

  • 337 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kim loại nào sau đây tác dụng với C2H5OH?

Xem đáp án

Các chất trong E đều có dạng C4H11N (0,35 mol)

→ nHCl = nE = 0,35 mol → V = 175 mL


Câu 2:

Cho 25,55 gam hỗn hợp E gồm 4 amin: n-butylamin, đietylamin, etyldimetylamin, iso butylamin tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch HCl 2M. Giá trị của V là

Xem đáp án

(a) Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O

(b) Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O

(c) Fe3O4 + H2SO4 đặc nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

(d) Cu + Fe2O3 + 3H2SO4 → CuSO4 + 2FeSO4 + 3H2O


Câu 4:

Xà phòng hóa este X có công thức phân tử C4H8O2 bằng dung dịch NaOH dư thu được muối Y và ancol Z (bậc 1). Biết X có phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

Xem đáp án

X có phản ứng tráng bạc → Y là HCOONa.

Từ X tạo ancol Z (bậc 1) → X là HCOOCH2CH2CH3

Z là CH3CH2CH2OH.


Câu 5:

Để chống ăn mòn cho các chân cột thu lôi bằng thép chôn dưới đất, người ta dùng phương pháp bảo vệ điện hoá. Trong thực tế, có thể dùng kim loại nào sau đây làm điện cực bảo vệ?

Xem đáp án

Dùng Zn để bảo bệ cột thu lôi bằng thép (thành phần chính là Fe) vì khi gắn ZN vào cột sẽ hình thành cặp điện cực Zn-Fe trong đó Zn có tính khử mạnh hơn Fe nên Zn là cực âm và bị ăn mòn, Fe là cực dương và được bảo vệ.

Na có tính khử mạnh nhưng tương tác ngay với các chất trong môi trường nên không dùng để bảo vệ cột sắt.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận