(2023) Đề thi thử Hóa học Sở giáo dục và đào tạo Vĩnh Phúc (Lần 2) có đáp án

  • 83 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Phản ứng hóa học nào sau đây sai?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Este nào sau đây có mùi chuối chín?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Thủy phân 68,4 gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 92%, sau phản ứng thu được dung dịch chứa m gam glucozơ. Giá trị của m là

Xem đáp án

Saccarozơ → Glucozơ + Fructozơ

0,2…………….0,2

→ mC6H12O6 = 0,2.92%.180 = 33,12 gam

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận