(2023) Đề thi thử Hóa học THPT Cù Huy Cận, Hà Tĩnh có đáp án

  • 341 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Polime nào sau đây có chứa nguyên tố Clo?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng sinh ra khí SO2?

Xem đáp án

FeO phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng sinh ra khí SO2:

2FeO + 4H2SO4 đặc nóng → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

Chọn D


Câu 3:

Chất nào sau đây là muối axit?

Xem đáp án

NaHCO3 là muối axit vì gốc axit có khả năng nhường H+.

Chọn A


Câu 5:

Cho thanh kim loại Fe vào dung dịch chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học?

Xem đáp án

Nhúng thanh sắt vào dung dịch CuSO4 có xảy ra sự ăn mòn điện hoa học:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Cu sinh ra bám vào thanh Fe tạo cặp điện cực Fe-Cu tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với môi trường điện li nên có ăn mòn điện hoa học.

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận