(2023) Đề thi thử Hoá học THPT Sông Mã - Sơn La có đáp án

  • 184 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 4:

Cho thanh kim loại Fe vào dung dịch chất nào sau đây sẽ xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học?

Xem đáp án

Chọn C

C có ăn mòn điện hóa vì:

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Cu bám vào Fe tạo cặp điện cực (Fe-Cu) tiếp xúc với nhau và cùng tiếp xúc với môi trường điện li nên có ăn mòn điện hóa.

Các trường hợp còn lại chỉ có 1 điện cực nên không có ăn mòn điện hóa.


Câu 5:

Nước cứng vĩnh cửu tác dụng với chất nào sau đây thu được kết tủa?

Xem đáp án

Chọn B

Nước cứng vĩnh cửu (chứa Mg2+, Ca2+, Cl-, SO42-) tác dụng với Na2CO3 thu được kết tủa:

Mg2+ + CO32- → MgCO3

Ca2+ + CO32- → CaCO3


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận