(2023) Đề thi thử Hóa Sở GD Hà Nội (Lần 1) có đáp án

  • 1380 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Tơ nào sau đây được điều chế bằng phương pháp trùng hợp?

Xem đáp án

Tơ nitron được điều chế bằng phương pháp trùng hợp CH2=CH-CN.

Chọn A


Câu 2:

Kim loại Fe tác dụng với dung dịch chứa chất nào sau đây tạo ra khí H2?

Xem đáp án

A. Fe + AgNO3 —> Fe(NO3)2 + Ag

B. Không phản ứng.

C. Fe + HNO3 đặc nóng —> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

D. Fe + H2SO4 loãng —> FeSO4 + H2

Chọn D


Câu 3:

Kim loại M tác dụng được với axit HCl và oxit của nó bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao. M có thể là kim loại nào sau đây?

Xem đáp án

Kim loại M tác dụng được với axit HCl —> M đứng trước H trong dãy điện hóa.

Oxit của M bị khử bởi CO ở nhiệt độ cao —> M đứng sau Al trong dãy điện hóa.

—> Chọn M là Fe:

Fe + HCl —> FeCl2 + H2

FexOy + CO —> Fe + CO2

Chọn A


Câu 4:

Kim loại nào sau đây không tác dụng với H2SO4 đặc, nóng?

Xem đáp án

Kim loại Au có tính khử rất yếu nên không tác dụng với H2SO4 đặc, nóng.

Chọn D


Câu 5:

Trong công nghiệp, nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là

Xem đáp án

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận