(2023) Đề thi thử Hóa Sở GD Tuyên Quang (Lần 1) có đáp án

  • 634 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 2:

Thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo X trong dung dịch NaOH dư thu được glixerol; 1 mol natri panmitat; 2 mol natri stearat. Số nguyên tử C trong X là

Xem đáp án

X là (C15H31COO)(C17H35COO)2C3H5

—> X có 55C

Chọn A


Câu 3:

Soda có công thức hóa học là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Ở nhiệt độ thường, kim loại sắt tan được trong dung dịch nào sau đây?

Xem đáp án

Ở nhiệt độ thường, kim loại sắt tan được trong dung dịch Fe(NO3)3:

Fe + Fe(NO3)3 —> Fe(NO3)2

Chọn B


Câu 5:

Công thức phân tử của đường mía là

Xem đáp án

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận