(2023) Đề thi thử Hóa Sở giáo dục đào tạo Hải Phòng (Lần 1) có đáp án

  • 151 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Hợp chất H2NCH2COOH có tên là:

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?

Xem đáp án

Độ dẫn điện: Ag > Cu > Au > Al > Fe → Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag.


Câu 5:

Trong điều kiện không có oxi, sắt phản ứng với lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra muối sắt(II)?

Xem đáp án

A. H2SO4 đặc, nóng + Fe → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O

B. HCl loãng + Fe → FeCl2 + H2

C. Cl2 + Fe → FeCl3

D. HNO3 loãng + Fe → Fe(NO3)3 + NO + H2O


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận