(2023) Đề thi thử Hóa THPT Bạch Đằng, Hải Phòng (Lần 1) có đáp án

  • 260 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Dung dịch nào sau đây làm phenolphtalein đổi màu?

Xem đáp án

Các dung dịch có môi trường kiềm làm phenolphtalein đổi màu, các dung dịch có môi trường trung tính hoặc axit không làm phenolphtalein đổi màu.

—> Metylamin (CH3NH2) có môi trường kiềm làm phenolphtalein đổi màu hồng.

Chọn A


Câu 2:

Dung dịch nào sau đây có pH < 7?

Xem đáp án

Dung dịch HCl có pH < 7.

Còn lại, dung dịch KOH (pH > 7) và K2SO4, NaCl (pH = 7)

Chọn C


Câu 3:

Ở điều kiện thường, chất nào sau đây tồn tại ở thể rắn, có cấu tạo ion lưỡng cực?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Chất nào sau đây có khả năng làm mềm nước cứng vĩnh cửu?

Xem đáp án

Na3PO4 có khả năng làm mềm nước cứng vĩnh cửu do loại bỏ được Ca2+, Mg2+ ra khỏi dung dịch:

Ca2+ + PO43- —> Ca3(PO4)2

Mg2+ + PO43- —> Mg3(PO4)2

Chọn A


Câu 5:

Dung dịch axit H2SO4 đặc, nguội phản ứng được với kim loại nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận