(2023) Đề thi thử Hóa THPT Đô Lương 1, Nghệ An (Lần 1) có đáp án

  • 622 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch KOH vừa tác dụng với dung dịch HNO3?

Xem đáp án

Al2O3 vừa tác dụng được với dung dịch KOH vừa tác dụng với dung dịch HNO3:

Al2O3 + KOH —> KAlO2 + H2O

Al2O3 + HNO3 —> Al(NO3)3 + H2O

Chọn C


Câu 2:

Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?

Xem đáp án

Độ dẫn điện: Ag > Cu > Au > Al > Fe —> Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag.

Chọn B


Câu 3:

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Chất nào sau đây có khả năng làm mềm nước cứng vĩnh cửu?

Xem đáp án

Na3PO4 có khả năng làm mềm nước cứng vĩnh cửu do loại bỏ được Ca2+, Mg2+ ra khỏi dung dịch:

Ca2+ + PO43- —> Ca3(PO4)2

Mg2+ + PO43- —> Mg3(PO4)2

Chọn B


Câu 5:

Công thức phân tử fructozơ là

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận