(2023) Đề thi thử Hóa THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh (Lần 2) có đáp án

  • 1356 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Khí làm vẩn đục nước vôi trong nhưng không làm nhạt màu nước brom là:

Xem đáp án

Khí làm vẩn đục nước vôi trong nhưng không làm nhạt màu nước brom là CO2:

CO2 + Ca(OH)2 —> CaCO3 + H2O

CO2 không có tính khử nên không tác dụng với Br2.

Chọn D


Câu 2:

Cho A là 1 amino axit, biết 0,01 mol A tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 0,1M hoặc 50 ml dung dịch NaOH 0,2M. Công thức của A có dạng :

Xem đáp án

nA : nHCl = 1 : 2 —> A có 2NH2

nA : nNaOH = 1 : 1 —> A có 1COOH

—> A có dạng (NH2)2R-COOH

Chọn B


Câu 3:

Thủy phân hoàn toàn 1 mol Gly-Ala trong dung dịch HCl dư. Sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được m gam rắn khan. Giá trị của m là

Xem đáp án

Gly-Ala + H2O + 2HCl —> GlyHCl + AlaHCl

m muối = 146 + 18 + 36,5.2 = 237 gam

Chọn B


Câu 4:

Oxi không phản ứng trực tiếp với :

Xem đáp án

Chọn C


Câu 5:

Protein có phản ứng màu biure với chất nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Quang Đoàn Minh
21:27 - 23/06/2024

Câu 14: Đáp án là C