(2023) Đề thi thử Hóa THPT Hoàng Hoa Thám, Hưng Yên (Lần 1) có đáp án

  • 385 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Xà phòng hóa hoàn toàn 7,4 gam một este no, đơn chức, mạch hở cần dùng vừa đủ 100ml dung dịch NaOH 1M, thu được 6,8 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của este là:

Xem đáp án

n muối = nEste = nNaOH = 0,1

—> M este = 74: Este là C3H6O2

và M muối = 68: Muối là HCOONa

—> Cấu tạo este: HCOOC2H5

Chọn B


Câu 3:

Công thức của phèn chua là:

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Chất nào sau đây không phải là chất điện li?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Thủy phân 51,3 gam saccarozơ trong môi trường axit với hiệu suất 80%, thu được dung dịch X. Khối lượng glucozơ trong X là:

Xem đáp án

Saccarozơ + H2O —> Glucozơ + Fructozơ

342……………………….180

51,3……………………….m

H = 80% —> mGlucozơ = 80%.51,3.180/342 = 21,6 gam

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận