(2023) Đề thi thử Hóa THPT Ngô Gia Tự, Đắk Lắk (Lần 1) có đáp án

  • 159 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho 1,5 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg phản ứng hết với dung dịch HCl dư, thu được 1,68 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Mg trong X là

Xem đáp án

nAl = a và nMg = b

mX = 27a + 24b = 1,5

nH2 = 1,5a + b = 0,075

→ a = 1/30 và b = 0,025

→ mMg = 24b = 0,6 gam


Câu 2:

Phản ứng tổng hợp Glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng:

6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2 (cần 673 kcal)

Cho biết cứ 1 phút (trời nắng) mỗi cm² lá xanh nhận được 0,5 cal năng lương mặt trới nhưng chỉ có 10% được sử dụng vào phản ứng tổng hợp Glucozơ. Hỏi 1 cây xanh có 10 lá mỗi lá 10 cm² thì cần thời gian là bao nhiêu để tổng hợp được 0,18 gam Glucozơ và giải phóng được bao nhiêu lít O2 (đktc) ?

Xem đáp án

Tổng diện tích = 10.10 = 100 cm²

Trong 1 phút, tổng năng lượng nhận được = 100.0,5 = 50 cal

Trong đó năng lượng hữu ích = 50.10% = 5 cal

6CO2 + 6H2O + 673 Kcal → C6H12O6 + 6O2

…………………..0,673…..← 0,001 → 0,006

→ Thời gian cần thiết = 0,673.1000/5 = 134,6 phút

VO2 = 0,006.22,4 = 0,1344 lít


Câu 3:

Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường, thí nghiệm không xảy ra phản ứng là

Xem đáp án

A. CaO + H2O → Ca(OH)2

B. Al + H2O + NaOH → NaAlO2 + H2

C. Không phản ứng

D. Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + NaCl


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận