(2023) Đề thi thử Hóa THPT Quang Trung, Hải Dương (Lần 1) có đáp án

  • 197 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Dãy các kim loại được điều chế trong công nghiệp bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng là

Xem đáp án

Các kim loại nhóm IA, IIA và Al được điều chế bằng phương pháp điện phân hợp chất nóng chảy của chúng —> Chọn Na, Mg, Al.
Chọn A


Câu 2:

Nhiệt phân NaHCO3 rồi đem chất rắn hòa tan vào nước được dung dịch X.

- Nếu cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch X thu được 5,91 gam kết tủa;

- Nếu cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch X thu được 3,94 gam kết tủa.

Hiệu suất phản ứng nhiệt phân là

Xem đáp án

Với Ba(OH)2 dư: nBaCO3 = nNa2CO3 + nNaHCO3 = 0,03

Với BaCl2 dư: nBaCO3 = nNa2CO3 = 0,02

—> nNaHCO3 = 0,01

nNaHCO3 bị nhiệt phân = 2nNa2CO3 = 0,04

nNaHCO3 ban đầu = 0,01 + 0,04 = 0,05

—> H = 0,04/0,05 = 80%

Chọn C


Câu 3:

Cation có tính oxi hóa mạnh nhất (trong các cation dưới đây) là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Cho 100 ml dung dịch H3PO4 vào 100 ml dung dịch NaOH 2,5M thu được dung dịch chứa 20,2 gam hỗn hợp muối. Nồng độ mol/l của dung dịch H3PO4

Xem đáp án

nH2O = nNaOH = 0,25

Bảo toàn khối lượng:

mH3PO4 + mNaOH = m muối + mH2O

—> nH3PO4 = 0,15 —> CM H3PO4 = 1,5M

Chọn A


Câu 5:

Cho các chất sau: lysin, metylamin, anilin, Ala-Ala. Có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch HCl?

Xem đáp án

Cả 4 chất đều tác dụng với dung dịch HCl:

(NH2)2C5H9-COOH + 2HCl —> (NH3Cl)C5H9-COOH

CH3NH2 + HCl —> CH3NH3Cl

C6H5NH2 + HCl —> C6H5NH3Cl

Ala-Ala + H2O + 2HCl —> 2AlaHCl

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận