(2023) Đề thi thử Hóa THPT Yên Khánh A, Ninh Bình (Lần 1) có đáp án

  • 514 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Từ glucozơ không thể điều chế trực tiếp chất nào sau đây?

Xem đáp án

A. CH2OH(CHOH)4CHO + H2 → CH2OH(CHOH)4CH2OH

B. Không điều chế trực tiếp được.

C. CH2OH(CHOH)4CHO + Br2 + H2O → CH2OH(CHOH)4COOH + HBr

D. C6H12O6 → C2H5OH + CO2

Chọn B


Câu 2:

Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Dung dịch amino axit nào dưới đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Val-Gly với Gly-Val là

Xem đáp án

Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Val-Gly với Gly-Val là Cu(OH)2 trong môi trường kiềm:

Gly-Val-Gly tạo phức màu tím, Gly-Val không tạo màu tím.

Chọn B


Câu 5:

Công thức phân tử của metylfomat là :

Xem đáp án

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận