(2023) Đề thi thử Hóa THPT Yên Thế , Bắc Giang (Lần 1) có đáp án

  • 744 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

A. Sai, amilozơ có cấu trúc mạch không phân nhánh, amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

B. Đúng

C. Sai, glucozơ dạng mạch hở có 5 nhóm -OH (CH2OH-(CHOH)4-CHO)

D. Sai, saccarozơ không có phản ứng tráng bạc.

Chọn B


Câu 2:

Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit, thu được chất nào sau đây?

Xem đáp án

Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit, thu được Glucozơ:

(C6H10O5)n + nH2O —> nC6H12O6 (H+, t°)

Chọn A


Câu 3:

Đun m gam HCOOCH3 với dung dịch NaOH dư, thấy có 0,15 mol NaOH tham gia phản ứng. Giá trị của m là

Xem đáp án

HCOOCH3 + NaOH —> HCOONa + CH3OH

nHCOOCH3 = nNaOH phản ứng = 0,15 —> mHCOOCH3 = 9 gam

 Chọn A


Câu 4:

Este nào sau đây tham gia phản ứng tráng bạc?

Xem đáp án

Este HCOOC2H5 tham gia phản ứng tráng bạc vì phân tử có nhóm -CHO (dạng C2H5-O-CHO)

Chọn C


Câu 5:

Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N là

Xem đáp án
Amin C2H7N có 2 đồng phân là CH3CH2NH2 và CH3NHCH3
Chọn B

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận