Bộ 10 đề 8 điểm thi thử THPTQG 2019 Hóa Học có lời giải chi tiết (đề số 1)

  • 5799 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho dãy các chất sau: Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4C1, Al2O3, Zn, K2CO3, K2SO4. Có bao nhiêu chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH?

Xem đáp án

Đáp án B

Các chất thỏa mãn Al, NaHCO3, (NH4)2CO3, NH4C1, Al2O3, Zn. Chú ý Zn không phải là chất lưỡng tính mặc dù tác dụng với cả axit và bazơ do thay đổi số oxi hóa nên sẽ chỉ tính là có tính khử.


Câu 5:

Cho các cặp oxi hoá - khử được sắp xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá của dạng oxi hóa như sau:

Fe2+/Fe, Cu2+/Cu,Fe3+/Fe2+

Phát biểu nào sau đấy là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

2Fe3+ + Cu —> 2Fe2+ + Cu2+


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận