Bộ đề ôn luyện Hóa Học cực hay có lời giải (Đề số 1)

  • 11104 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho phản ứng oxi hóa – khử giữa AlHNO3 tạo sản phẩm kh duy nhất là N2O. Tỉ lệ số phân tử HNO3 tạo muối với số phân từ HNO3 đóng vai trò oxi hóa là?

Xem đáp án

Đáp án là C

Ta có PTPƯ:

8Al +30HNO3  → 8Al(NO3)3 +3N2O + 15H2O

Số phân tử HNO3 môi trường là 8x3=24

Sô phân tử HNO3 oxi hóa là 6

 →Tỉ lệ 4:1


Câu 2:

Cacbohidrat X có đặc điểm:

- Bị phân hủy trong môi trường axit

- Thuột loại polisaccarit

- Phân tử gồm gốc glucozơ

Cacbohidrat X là

Xem đáp án

Đáp án là A

Cacbonhidrat cần tìm là polisaccarit nên loại B

Trong số các chất còn lại chỉ có xenlulozo thỏa mãn điều kiện có nhiều gốc β-glucozo


Câu 3:

Trộn 50 ml dung dịch HCl 0.12M với 50 ml dung dịch NaOH 0,1M thu dược dung dịch X. pH dung dịch X là?

Xem đáp án

Đáp án là B

nHCl=0,006 mol

nNaOH=0,005 mol

thực hiện phản ứng trung hòa HCl dư 0,001 mol

Vdd=0,1(l)

→CM=0.01 →pH=-log(0,01)=2


Câu 4:

Anken X có công thức cấu tạo CH3-CH2-C(CH3)=CH-CH3. Tên cùa X là

Xem đáp án

Đáp án là C


Câu 5:

Đun 6 gam axit axetic với 6.9 gam etanol (H2SO4 đặc xúc tác) đến khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng được m gam este (hiệu suất phàn ứng este hỏa đạt 75%). Giá trị của m là?

Xem đáp án

Đáp án là B

PTPƯ: CH3COOH +C2H5OH→CH3COOC2H5

Số mol axit 0,1              Số mol ancol 0,15

→neste=0,1x75%=0,075 mol

meste=6,6


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận