Giải Đề thi THPT Quốc gia môn Hóa năm 2022 - Mã đề 201

  • 3334 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây tan hết trong dung dịch NaOH loãng, dư?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Al2O3 có tính chất lưỡng tính có khả năng tan hết trong dung dịch NaOH loãng, dư.

Phương trình hóa học:

Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O


Câu 2:

Số nguyên tử oxi có trong phân tử triolein là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Triolein: (C17H33COO)3C3H5

Có 6 nguyên tử oxi trong phân tử triolein.


Câu 3:

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Dung dịch CH3COOH có tính axit nên làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ.


Câu 4:

Số liên kết peptit trong phân tử peptit Gly-Ala-Val-Gly là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Số liên kết peptit trong phân tử peptit Gly-Ala-Val-Gly là 3.


Câu 5:

Nước tự nhiên chứa nhiều những cation nào sau đây được gọi là nước cứng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Nước cứng là nước chứa nhiều cation Ca2+ và Mg2+


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

trà thị thanh vân
09:08 - 27/07/2023

làm thế nào để khi làm bài nó không hiện đáp án ra