Giải VBT Toán 7 Cánh diều Bài 2. Đa thức một biến. Nghiệm của đa thức một biến. có đáp án

  • 1386 lượt xem

  • 40 câu hỏi


Câu 22:

Biểu thức nào sau đây là đa thức một biến ? Tìm biến và bậc của đa thức đó.
-6z + 8


Câu 23:

Biểu thức nào sau đây là đa thức một biến ? Tìm biến và bậc của đa thức đó.
–2t2021 + 3t2020 + t – 1


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận