Giải VBT Toán 7 CD Bài 5. Biến cố trong một số trò chơi đơn giản có đáp án

  • 529 lượt xem

  • 27 câu hỏi


Câu 1:

- Mỗi xúc xắc có ............., số chấm ở mỗi mặt là một trong các số nguyên dương ...................

Gieo ngẫu nhiên xúc xắc một lần:

+ Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với mặt xuất hiện của xúc xắc là:

A = {mặt ............. chấm; mặt ............... chấm; mặt ............. chấm; mặt .............. chấm; mặt ........... chấm; mặt ......... chấm}.

+ Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với sự kiện “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chẵn” là B = {mặt 2 chấm; mặt 4 chấm; mặt 6 chấm}. Sự kiện “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chẵn” còn gọi là ..................., hay gọi đầy đủ là .................................... Mỗi kết quả: mặt 2 chấm, mặt 4 chấm, mặt 6 chấm (là phần tử của tập hợp B), được gọi là một .......................... cho biến cố “Mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là số chẵn”.

- Một hộp có 12 chiếc thẻ cùng loại, mỗi thẻ được ghi một trong các số 1; 2; 3; …; 12; hai thẻ khác nhau thì ghi hai số khác nhau.

Rút ngẫu nhiên một thẻ trong hộp:

+ Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với số xuất hiện trên thẻ được rút ra là:

C = {.............................................................}.

+ Tập hợp các kết quả có thể xảy ra đối với sự kiện “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho 3” là D = {.......................................}. Sự kiện “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho 3” cũng gọi là ................. (hay gọi đầy đủ là ......................). Mỗi kết quả: 3; 6; 9; 12 (là phần tử của tập hợp D) cũng được gọi là một ...................... cho biến cố “Số xuất hiện trên thẻ được rút ra là số chia hết cho 3”.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận