[Năm 2022] Đề minh họa môn Hóa THPT Quốc gia có lời giải (Đề 1)

  • 9086 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất (nhẹ nhất)?

Xem đáp án

Chọn B

Cần nắm một số tính chất vật lý riêng của một số kim loại:

- Nhẹ nhất: Li (0,5g/cm3)

- Nặng nhất Os (22,6g/cm3).

- Nhiệt độ nc thấp nhất: Hg (−390C)

- Nhiệt độ cao nhất W (34100C).

- Kim loại mềm nhất là Cs (K, Rb) (dùng dao cắt được) 

- Kim loại cứng nhất là Cr (có thể cắt được kính).


Câu 2:

Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch FeCl3 nhưng không tác dụng với dung dịch HCl?

Xem đáp án

Chọn C

Nhớ tính chất dãy hoạt động hóa học

K+  Na+  Mg2+ Al3+  Zn2+  Fe2+    Ni2+   Sn2+   Pb2+    H+  Cu2+   Fe3+  Ag+ Hg2+    Pt2+  Au3+

Tính oxi hóa tăng dần

K   Na   Mg    Al    Zn     Fe     Ni      Sn      Pb     H2   Cu     Fe2+  Ag   Hg     Pt    Au

Tính khử giảm dần


Câu 3:

Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Na (Z = 11) là

Xem đáp án

Chọn D

Nắm cách viết cấu hình theo mức năng lượng: 1s 2s 2p 3s 3p 4s,...


Câu 4:

Kim loại phản ứng được với H2SO4 loãng là                                

Xem đáp án

Chọn D

Nhớ tính chất dãy hoạt động hóa học: kim loại tác dụng với H2SO4 loãng phải đứng trước H

K   Na   Mg    Al    Zn     Fe     Ni      Sn      Pb     H2   Cu     Fe2+  Ag   Hg     Pt    Au


Câu 5:

Trong số các kim loại Na, Mg, Al, Fe, kim loại có tính khử mạnh nhất là

Xem đáp án

Chọn D

K   Na   Mg    Al    Zn     Fe     Ni      Sn      Pb     H2   Cu     Fe2+  Ag   Hg     Pt    Au

Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Nga

Bình luận


Bình luận