Ôn thi THPT Hóa Học cực hay có lời giải chi tiết ( đề 1)

  • 2661 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 4:

Phản ứng nào sau đây không thể xảy ra?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Chất nào sau đây không phải là chất điện li nước?

Xem đáp án

Chất điện li trong nước là các hiđrocacbon, ancol, anđehit, este, cacbonhiđrat

=> C6H12O6 (glucozơ) không phải là chất điện li trong nước

Các chất điện li trong nước là HCl, CH3COOH, NaOH:

Đáp án C.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận