15 Đề thi thử THPTQG 2019 Hóa Học chuẩn cấu trúc của bộ giáo dục (Đề số 1)

  • 9861 lượt thi

  • 39 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Kim loại M có các tính chất: nhẹ, bền trong không khí ở nhiệt độ thường; tan được trong dung dịch NaOH nhưng không tan trong dung dịch HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội. Kim loại M là:

Xem đáp án

Đáp án D

A. Zn tan được trong dung dịch HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội. Loại.

B. Fe không bền trong không khí ở nhiệt độ thường, dễ bị ăn mòn, hóa gỉ sắt. Loại.

C. Cr thuộc nhóm kim loại nặng Loại.

D. Al có đầy đủ các đặc điểm đã nêu: nhẹ, bền trong không khí ở nhiệt độ thường (tạo lớp màng oxit nhôm bền, bảo vệ kim loại bên trong khỏi sự ăn mòn); tan được trong dung dịch NaOH nhưng không tan trong dung dịch HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội.

Kiến thức cần nhớ:

Các kim loại như Al, Fe, Cr không phản ứng với HNO3 và H2SO4 đặc nguội


Câu 2:

Dùng chất nào sau đây phân biệt 2 khí SO2 và CO2 bằng phương pháp hóa học?

Xem đáp án

Đáp án D

Chọn dung dịch nước brom để phân biệt 2 khí SO2 và CO2:

+ Khí SO2 làm mất màu nước brom.

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr

+ Khí CO2 không làm mất màu nước brom.

- HCl đều không phản ứng với 2 khí.

- NaOH đều phản ứng với 2 khí tạo dung dịch không màu, không có điểm khác biệt.

- Nước vôi trong đều phản ứng với 2 khí tạo kết tủa trắng.

Không dùng được 3 chất trên để phân biệt 2 khí


Câu 3:

Tên thay thế của ancol có công thức cấu tạo thu gọn CH3(CH2)2CH2OH là

Xem đáp án

Đáp án B

A. propan-1-ol: CH3CH2CH2OH

B. butan-1-ol: CH3(CH2)2CH2OH

C. butan-2-ol: CH3CH(OH)CH2CH3

D. pentan-2-ol: CH3CH(OH)CH2CH2CH3


Câu 4:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án D

A đúng. Phương trình phản ứng:

2C6H5OH + 2Na → 2C6H5ONa + H2

B và C đúng. CTCT của phenol là C6H5OH

D sai. Phenol có tính acid yếu.


Câu 5:

Cho các chất: Al, Fe3O4, NaHCO3, Fe(NO3)2, Cr2O3, Cr(OH)3. Số chất tác dụng được với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH loãng?

Xem đáp án

Đáp án A

Các chất tác dụng được với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH loãng là: Al, NaHCO3, Fe(NO3)2, Cr(OH)3.

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2

NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O

NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

9Fe(NO3)2 + 12HCl → 5Fe(NO3)3 + 4FeCl3 + 3NO + 6H2O

Fe(NO3)2 + 2NaOH → Fe(OH)2 + 2NaNO3

Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O

Cr(OH)3 + NaOH → NaCrO2 + 2H2O


Bài thi liên quan:

Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận