151 Bài tập Đồ thị Hóa Học cực hay có đáp án (P1)

  • 3544 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch hỗn hợp gồm AlCl3 và FeCl3, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

 

Khi x = 0,66 thì giá trị của m (gam) là?

Xem đáp án

Chọn đáp án D.

x = 0,6 mol thì kết tủa cực đại

3nFeCl3+3nAlCl3=0,6 mol 

x = 0,74 mol thì kết tủa bị hòa tan nhiều nhất

nAl(OH)3=0,74-0,6= 0,14 molnAlCl3=0,14 mol, nFeCL3=0,06 mol

x = 0,66 mol thì kết tủa bị hòa tan một phần:

nAl(OH)3 b hòa tan=0,66-0,6=0,06 molm=mAl(OH)3 dư+mFe(OH)3=78(0,14-0,06)+107.0,06=12,66 gam

 

 


Câu 3:

Cho hỗn hợp hai ancol X, Y (MX < MY) là đồng đẳng kế tiếp. Thực hiện hai thí nghiêm sau với cùng khối lượng của hỗn hợp.

Thí nghiệm 1: Cho hỗn hợp qua bột CuO dư nung nóng nhận thấy khối lượng chất rắn thu được có khối lượng giảm 4,8 gam so với khối lượng CuO ban đầu. Phần khí và hơi thoát ra (không có xeton) cho tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 dư thấy xuất hiện 90,72 gam kết tủa.

Thí nghiệm 2. Đun với dung dịch H2SO4 đặc ở 1400C thu được hỗn hợp 3 ete có tổng khối lượng 6,51 gam. Đem hóa hơi hỗn hợp 3 ete này thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 2,94 gam nitơ (đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất)

Biết các phản ứng ở thí nghiệm (1) xảy ra hoàn toàn. % chất Y chuyển hóa thành ete ở thí nghiệm (2) là:

Xem đáp án

Chọn đáp án B  

Thí nghiệm 1: R(CH2OH)n+nCuOtoR(CHO)n+nCu+nH2O

Áp dụng tăng giảm khối lượng có:

nCuO phản ứng =4,816=0,3 molnancol=0,3nmol

nAg=90,72108=0,84 molnAgnancol=0,840,3n=2,8n 

→ Chứng tỏ 2 ancol là CH3OH (x mol) và C2H5OH (y mol)

x+y=0,34x+2y=0,84x=0,12y=0,18 

Thí nghiệm 2: 6,51 gam ete tương ứng với 0,105 mol ete.

Đặt số mol X, Y phản ứng tạo ete lần lượt là a, b.

→ nancol phản ứng = a + b = 2nete = 0,21 mol, nH2O=neste=0,105 mol

→ mancol phản ứng = 32a + 46b = 6,51 + 18.0,105 = 8,4 g

a=0,09b=0,12 

→ Phần trăm số mol Y phản ứng = 0,120,18.100%=66,67% 


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Linh Ryes

Tuyệt

Bình luận


Bình luận

Linh Ryes
20:32 - 13/05/2020

Câu 2 của đề 1 bị nhầm hình vẽ ạ ???

Linh Ryes
20:41 - 13/05/2020

Câu 5 hay

Linh Ryes
18:53 - 17/05/2020

Câu 3 hay