(2023) Đề thi thử Hóa Liên trường Nghệ An, Nghệ An ( Lần 3, Đề 2) có đáp án

  • 276 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Aminoaxit X có tên thường là Glyxin. Vậy công thức cấu tạo của X là:

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Có các chất sau: Amilozơ (1), Xenlulozơ (2), Saccarozơ (3), Tripanmitin (4). Khi thủy phân hoàn toàn các chất trên trong môi trường axit thì những chất nào chỉ tạo thành glucozơ?

Xem đáp án

Amilozơ (1), Xenlulozơ (2) thủy phân hoàn toàn các chất trên trong môi trường axit thì những chất nào chỉ tạo thành glucozơ; Saccarozơ (3) tạo thành glucozơ và fructozơ.


Câu 5:

Nhiệt phân Fe(NO3)2 trong không khí đến khi khối lượng chất rắn không thay đổi, thu được

Xem đáp án

Nhiệt phân Fe(NO3)2 trong không khí đến khi khối lượng chất rắn không thay đổi, thu được Fe2O3:

4Fe(NO3)2 → 2Fe2O3 + 8NO2 + O2


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận