(2023) Đề thi thử Hóa THPT Lê Xoay, Vĩnh Phúc (Lần 1) có đáp án

  • 649 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, sinh ra khí H2. Oxit của X bị H2 khử thành kim loại ở nhiệt độ cao. Kim loại X là

Xem đáp án

Kim loại X tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, sinh ra khí H2 —> Loại A.

Oxit của X bị H2 khử thành kim loại ở nhiệt độ cao —> Loại B, C (Al2O3 và MgO không bị khử).

—> Kim loại X là Fe.

Chọn D


Câu 2:

Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện?

Xem đáp án

C12H22O11 là chất không điện ly nên dung dịch C12H22O11 không có hạt mang điện chuyển động tự do —> Không dẫn điện.

Chọn B


Câu 3:

Kim loại nào sau đây được điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Chất nào sau đây không tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc nóng?

Xem đáp án

Au có tính khử rất yếu, không tác dụng được với dung dịch HNO3 đặc nóng. Còn lại:

Fe + HNO3 —> Fe(NO3)3 + NO2 + H2O

S + HNO3 —> H2SO4 + NO2 + H2O

Cu + HNO3 —> Cu(NO3)2 + NO2 + H2O

Chọn C


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

A. Sai, saccarozơ có nhiều OH kề nhau nên có tính chất của ancol đa chức: hòa tan được Cu(OH)2 tạo phức xanh lam.

B. Sai, tinh bột thuộc loại polisaccarit.

C. Đúng

D. Sai, khử glucozơ bằng hiđro thu được sobitol.

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận