(2023) Đề thi thử Hóa THPT Ngô Gia Tự, Khánh Hòa (Lần 1) có đáp án

  • 192 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn m gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) thu được H2O, 8,96 lít CO2 (đktc) và 1,12 lít khí N2 (đktc). Cho m gam X tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được dung dịch chứa a gam muối. Giá trị của a là

Xem đáp án

nN2 = 0,05 —> nX = 0,1

nCO2 = 0,4 —> Số C = nCO2/nX = 4

X là C4H11N, muối là C4H12NCl (0,1) —> a = 10,95 gam

Chọn C


Câu 2:

Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Chất nào sau đây có phản ứng màu biure?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Kim loại nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy cao nhất?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Cho từ từ đến dư kim loại X vào dung dịch FeCl3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa hai muối. X là kim loại nào sau đây?

Xem đáp án

A. Mg dư + FeCl3 —> MgCl2 + Fe

B. Zn dư + FeCl3 —> ZnCl2 + Fe

C. Cu dư + FeCl3 —> CuCl2 + FeCl2

D. Na + H2O —> NaOH + H2

NaOH + FeCl3 —> Fe(OH)3 + NaCl

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận