(2023) Đề thi thử Hóa THPT Nguyễn Khuyến, Hồ Chí Minh (Lần 1) có đáp án

  • 959 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chất nào sau đây là amin bậc hai?

Xem đáp án

Amin bậc 2 có nhóm chức -NH-

—> Đimetylamin (CH3-NH-CH3) là amin bậc 2

Chọn A


Câu 2:

Polime nào sau đây được điều chế bằng phương pháp trùng ngưng?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Số nguyên tử oxi trong phân tử saccarozơ là

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Thủy phân este nào sau đây thu được ancol etylic?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 5:

Công thức cấu tạo thu gọn của axit stearic là

Xem đáp án

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

T

6 tháng trước

Tuan Vien

Bình luận


Bình luận