Bài tập: So sánh phân số

  • 784 lượt xem

  • 17 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

So sánh hai phân số:

a)13và23;b)34và32;

c)25và35;d)73và74

Xem đáp án »

a)13<23b)32>34

c) ta có 25<0;35>0=>25<35

d) ta có 73>74=>73<74


Câu 3:

So sánh hai phân số bằng cách quy đồng mẫu:

a)13và56;b)45và37;

c)311và413;d)56và6370;

Xem đáp án »

a) 13=26;26<56=>13<56

b)45>37c)311>413

d)6370=910

Qui đồng ta được : 910=2730;56=2530=>56>6370

 


Câu 7:

So sánh hai phân số bằng cách so sánh phần bù (hoặc phần hơn) với 1:

a)2627và9697;b)102103và103105;c)20172016và20192018;d)7364và5145;

Xem đáp án »

a) Ta có: 12627=127;19697=197 . Vì 127>197   nên  2627<9697

b) Ta có: 1102103=1103;1103105=2105.   Vì  1103=2206<2105nên102103>103105

c) Ta có :

20172016=1+12016;20192018=1+12018 .  Vì  12016>12018  nên  20172016>20192018

d) 7364>5145

Ta có:  7364=1+964 ;5145=1+645.

 Vì  964=18128 >645=18135 nên  7364>5145

 


Câu 11:

a) Cho phân số ab(a,b,b0).Giả sử ab<1 và m,m0. Chứng tỏ rằng ab<a+mb+m.

b) Áp dụng so sánh: 437564và446573.

Xem đáp án »

a) Thực hiện quy đồng ab=a(b+m)b(b+m)=ab+amb2+bm;

a+mb+m=b(a+m)b(b+m)=ab+bmb2+bm. Vì ab < 1=> a < b => ab +am < ab + bm

Từ đó thu được ab < a+mb+m

b) 437564<437+9564+9=446573.


Câu 13:

So sánh:

a)510714và17173535;b)292929333333và1666517776;

Xem đáp án »

a) 510714=57>17173535=1735.

b) 292929333333=2933>2932>3032=1516=1666517776.


Câu 14:

So sánh:

a)17342346và19192323;b)1515151523232323và188887211109;

Xem đáp án »

a) 17342346=1723<1923=19192323

b) 1515151523232323=1523>188887211109=1719.


Câu 15:

So sánh:

a)A=9899+19889+1và B=9898+19888+1;b)C=1002008+11002018+1và D=1002007+11002017+1;

Xem đáp án »

a) Do A=9899+19889+1>1 nên

A=9899+19889+1>9899+1+979889+1+97=98(9898+1)98(9888+1)=9898+19888+1=B

Vậy A > B

b) Do C = 1002008+11002018+1 < 1 nên

C= 1002008+11002018+1>1002008+1+991002018+1+99=100(1002007+1)100(1002017+1)=1002007+11002017+1=D

Vậy C > D.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận