Bài tập: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

  • 731 lượt xem

  • 26 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Tính nhanh:

a)37+513+37;b)521+221+824;c)511+611+2;d)132+12+1532

Xem đáp án »

a)37+513+37=37+37+513=513.

b)521+221+824=521+221+824=13+13=0c)511+611+2=511+611+2=1+2=1d)132+12+1532=132+1532+12=12+12=0


Câu 2:

Tính nhanh:

a)23+57+23;b)14+58+38;c)613+713+2;d)527+13+427

Xem đáp án »

a) 57.                    

b) 0.                    

c)   1.                   

d)   0.


Câu 3:

Tính nhanh:

a)47+34+27+54+17b)57+34+15+27+14;c)513+57+2041+813+2141;d)128+114+328+17+314

Xem đáp án »

a)47+27+17+34+54=3b)57+27+15+34+14=15

c)513+813+57+2041+2141=57d)128+328+314+114+17=17e)12+12+23+23+34+34+45+45+56+56=0


Câu 5:

Tính các tổng sau một cách hợp lí

a)13+26+39;b)412+1845+69+2430;c)723+1018+49+1623+58;d)13+34+35+136+115+29e)12+35+19+718+435+27

Xem đáp án »

a) 13+13+13=13

b)13+25+23+45=15c)723+1623+59+49+58=58d)29+34+136+13+35+15=0e)12+19+718+435+35+27=0


Câu 7:

Tìm x , biết:

a)56+16x134+148b)56+83+296x12+2+52c)7915+75+83x103+154+2312

Xem đáp án »

a) 1  x5 => x {1;2;3;4;5}

b) -3  x 4 =>x {0;1;2;3;4}

c) 4  x9 => x {4;5;6;7;8;9}


Câu 15:

Chứng minh rằng:

a)A=112 +113 +114 +...+122 >12b)B=16 +17 +18 +...+118 +119 <2 c)C=110 +111 +112 +...+199 +1100 >1

Xem đáp án »

a) A=112+113+114+...+122>122+122+...12211s=1122=12.

b) B=16+...19+110+...+119<14+...+144so+110+...+11010so=2

c) C=110+111+...+1100>110+1100=...+110090so=110+90100=1


Câu 16:

Chứng minh rằng:

a)A=111 +112 +113 +...+120 >12b)B=15 +16 +17 +...+116 +117 <2 c)C=110 +111 +112 +...+118 +119 <1

Xem đáp án »

a) A>120+120+...+12010so=1020=12.

b) B=15+...19+110+...+117<15+...+155so+18+...+188so=2

c) C=110+111+112...+118+119<110+110+...1109so=1

 


Câu 17:

Cho A=40+38 +782 +583 +3285  và  B=2482+40+582 +4084 +584 

So sánh A với B

Xem đáp án »

A=40+38+583+782+484

B=38+40+582+583+584=40+38+583+582+584

Mà782+484=582+484+282;   582+584=582+484+184

Do  284>184=>782+484>582+584=>A>B


Câu 18:

Cho A=4+37 +472 +44176 +2775+176 và  B=14773+4+3577 +472 +2775 +979

So sánh A với B

Xem đáp án »

A=4+37+472+974+2775+176=4+37+472+2775+974+176

B=37+4+576+472+2775+979=4+37+472+2775+576+979

  Do  974+176<576+979=>A<B


Câu 20:

Tính các tổng sau một cách hợp lí:

a)14+34+28 +513+813 ;  b)731+2419+115+731+519  c)4643+517+1117+343+117;d)2131+167+4453+1031+953

Xem đáp án »

a)14+34+28+513+813=28

b)731+731+2419+519+115=1615c)4643+343+517+1117+117=0d)2131+1031+4453+953+167=27e)1516+1516+1333+733+1033+333=1


Câu 21:

Tính các tổng sau một cách hợp lí:

a)47 +428+921;  b)47+921+12+714  c)2710+14+132+54+310;d)85+114+720+75+94e)75+113+115+112+16+(2)

Xem đáp án »

a)47+17+37=87b)47+37+12+12=17

c)2710+310+14+54+132=3+32+132=5d)85+75+114+94+720=35+720=4720e)75+115+113+112+16+(2)=43+2+(2)=43


Câu 26:

Chứng minh rằng:

a)1101+1102+1103+...+1150>13b)1201+1202+1203+...+1400<1c)35<131+132+133+...+160<45

Xem đáp án »

a)1101+1102+1103+...+1149+1150>1150+1150+...+115050so=13

b)1201+1202+...+1400<1200+1200+...+1200200so=1

c) đặt S=131+...+140+141+...+150+151+...+160

S>140+..+14010so+150+...+15010so+160+...+16010so=140+150+160=3760

Mà   3760>3660=35=>S>35

S<130+..+13010so+140+...+14010so+150+...+15010so=1030+1040+1050=4760

Mà   4760<4860=45=>S<45


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận