Bài tập: Trung điểm của đoạn thẳng

  • 823 lượt xem

  • 25 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 8:

Cho điểm O nằm giữa hai điểm A và B. Gọi M và N theo thứ tự là trung điểm của OA và OB. Tính độ dài MN, biết AB = a.

Xem đáp án »

Chỉ ra O nằm giữa M và N. Hơn nữa OM = 12OA và ON = 12OB.

Do đó MN = OM + ON = 12 (OA + OB) =12AB.

Vậy MN = a2


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận